សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 699!

July 3, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី04 កក្កដា​ ឆ្នាំ2022 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី04 កក្កដា​​​ ឆ្នាំ2022 ដល់​ថ្ងៃ​ទី31 កក្កដាឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.698 ទៅ​ 2.1.6.699 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*1 +Beetles-Topa(Pistol) 30Days

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*1Poseidon(Assault)15Days

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*2 +Bloody Dusk-Wolf (AR)30Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Dynamic (Honor hall)*2  +  Demon Refining Pot(Backdress) 30Days

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Dynamic (Honor hall)*3  +  Manly (M) / Girly (F)60Days

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Silent Scream (AR)​ ​Permanent

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5 និង Heroic (Gift Pack)*1

  • Heroic (Gift Pack) : Open Must get Hero (Fragment)*1, Random to obtain one of the following items:Silent Scream (AR) Permanent,Manly (M) / Girly (F) Permanent , Demon Refining Pot(Backdress) Permanent,Beetles-Topa(Pistol) P,Honor Scroll *2,Honor Scroll *1 Grenade Pack Lv3 30d,affection(Grenade),200 M-Point.

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

New Honor Hall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី04 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022ដល់​ថ្ងៃ​ទី31 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2022 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo