សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 700!

July 17, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី18 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2022 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី18 ខែកក្កដា​​ ដល់ ថ្ងៃទី31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.699 ​ទៅ​ 2.1.6.700 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Magical luxury(Ring)​​ 30Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Turbulent(M/F) 30Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Flower Storm(AR) 30Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Awake Lion-M3-511 (Shotgun) 30Days + Megatron(Transform gun)30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo