សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 701!

July 31, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី01 សីហា​ ឆ្នាំ2022 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី01 សីហា​​​ ឆ្នាំ2022 ដល់​ថ្ងៃ​ទី28 សីហាឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.700 ទៅ​ 2.1.6.701 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1 +Dragon’s Return(Pistol) 30Days​​ + Knight(Gift Pack)*2

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1Raphael(Assault) 15Days+ Knight(Gift Pack)*2

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10+ Knight(Gift Pack)*3

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 +Zera-Cloud (Transform gun) 5Days + Sincere-Rain(Melee) 5Days + Knight(Gift Pack)*3

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Magic Academy(Honor hall)*2  +  Knight-errant(M/F) 30Days + Knight(Gift Pack)*4

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Magic Academy(Honor hall)*3  +  Wine Fairy(Backdress) 60Days + Knight(Gift Pack)*5

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Magic Academy(Honor hall)*3+ Gods Guardian(AR)Permanent+ Knight(Gift Pack)*7​

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5 និង Sword Knight-errant(Gift Pack)*1

  • Sword Knight-errant(Gift Pack) : Open must get Sword (Fragment) and randomly get one of the following items:Zera-Cloud (Transform gun) permanent | Sincere-Rain(Melee) permanent | Honor Scroll *2| Honor Scroll *1| Grenade Pack Lv3 30d| Affection(Grenade) 15d |M Point 200 | Dream Zither(DanceCard) permanent | PingPong(Grenade) 15d |
  • Knight(Gift Pack) : Open must get Awakeness (Fragment)*1, Random to obtain one of the following items::Sharp Poison(Assault) 15d | Moon Rider(Pistol) 15d | Curse(Sinper) 15d| Streaming(SMG) 15d| Purger(Shotgun) 15d |Purple Emperor Dragon(HMG) 15d|

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី01 ខែសីហា ឆ្នាំ2022ដល់​ថ្ងៃ​ទី28 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2022 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo