សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 702!

August 14, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី15 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2022 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី15 ខែសីហា​​ ដល់ ថ្ងៃទី28 ខែសីហា ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.701 ​ទៅ​ 2.1.6.702 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Eight Treasure-Tower(Grenade) 30Days​ + Knight(Gift Pack)​ *1

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Knight(Gift Pack) *2

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Minority(M/F)30Days+ Knight(Gift Pack)​ *3

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Flower Storm(AR) 30Days+ Knight(Gift Pack)​ *4

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Exorism Heart (L-Machinegun) 30Days + + Knight(Gift Pack)*5

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo