សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 703!

August 28, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29 សីហា​ ឆ្នាំ2022 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី29 សីហា​​​ ឆ្នាំ2022 ដល់​ថ្ងៃ​ទី25 កញ្ញាឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.702 ទៅ​ 2.1.6.703 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1 +Magnificent(Pistol)30Days​​ + Comeback(Gift Pack)*3

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1Pointing(Ring)30Days+ Comeback(Gift Pack)*3

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10+​Cain(AR)15Days+ Comeback(Gift Pack)*3

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 +Caesar-Sanction(Assault)​ 15Days + Comeback(Gift Pack)*5

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Magic Academy(Honor hall)*2  +  Bounty Hunter(M/F) 30Days + Comeback(Gift Pack)*5

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Magic Academy(Honor hall)*3  +  Armed Belt(Backdress) 60Days + Comeback(Gift Pack)*6

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Magic Academy(Honor hall)*3+ Thousand Variation(AR)Permanent+ Comeback(Gift Pack)*6

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ , Vermilion Bird(Gift pack)*1 និង Comeback(Gift Pack)*5

  • Comeback(Gift pack) : Open must get Comeback (Fragment)*1 and the following random items: Cracker(AR) 15d |Bloody Dusk(AR) 15d | Purple Emperor Dragon(HMG) 15d |3 days Giana(Sub-Gun)|3 days Double Star(Pistol)|3 days Regulus-Summer(Rapid-Fire Machine Gun)| 3 days Rainbow Hairpin(Headdress)|3 days Ice Crystal Powder (Backdress) | Space treasure chest Free coupon *1 | Space treasure chest Free coupon *2 | Honor Scroll *1| Radix Isatidis *1 | Comeback (Fragment) *5
  • Knight(Gift Pack) : Open must get Awakeness (Fragment)*1, Random to obtain one of the following items::Sharp Poison(Assault) 15d | Moon Rider(Pistol) 15d | Curse(Sinper) 15d| Streaming(SMG) 15d| Purger(Shotgun) 15d |Purple Emperor Dragon(HMG) 15d|

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី29 ខែសីហា ឆ្នាំ2022ដល់​ថ្ងៃ​ទី25 ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ2022 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

  • Special Action(Gift pack) : Open to get the following random items: Bloody Dusk(AR) 60 days | Special Force(M, F) permanent| Army Cap(Headdress) permanent| Arm Gloves(Handdress) permanent| Blue Spring(AR) 7 days | Glory AK12(AR) 15 days | Diamond Star(AR) 7 days| Poseidon(AR) 15 days

GM KiKo