សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 704!

September 11, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី12 ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ2022 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី12 ខែកញ្ញា​​ ដល់ ថ្ងៃទី25 ខែសីហា ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.703 ​ទៅ​ 2.1.6.704 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + White Demon(Pistol) 30Days​ + Come Back((Gift Pack)​ *3

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Come Back((Gift Pack) *3

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Shadow Sky(M/F)30Days+ Come Back((Gift Pack)​ *4

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Star Silver(AR) 30Days+ Come Back((Gift Pack)​ *4

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Shark Water Gun(Sub-Gun)30Days + + Come Back((Gift Pack)*5

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo