សម្ភារៈថ្មី ក្នុងការ Update

October 9, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី10 ខែតុលា​ ឆ្នាំ2022 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី10តុលា​​ ដល់ ថ្ងៃទី23 ខែតុលា ឆ្នាំ2022 អ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + YuJi-City(Sub-Wepon) 30Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Diablo-Jazz(M/F)30Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + M202A1-Golden Pattern(Bazooka) 30Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Martial Art-Invincible(AR) 30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo