សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 708!

October 22, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24 តុលា ឆ្នាំ2022 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី24 តុលា​​ ឆ្នាំ2022 ដល់​ថ្ងៃ​ទី20 វិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.707 ទៅ​ 2.1.6.708 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Adventure(Honor hall)*1 +98K(Dance Card)30Days​​ + Nature Scenery(Gift Pack)*3

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Adventure(Honor hall)*1Broken World(Pistol) 15Days + Nature Scenery(Gift Pack)*3

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Adventure(Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10 + Nature Scenery(Gift Pack)*3

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Adventure(Honor hall)*2 + Frozen(AR) 15Days + Nature Scenery(Gift Pack)*5

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Adventure(Honor hall)*2  +  River Style(M/F) Permanent + Nature Scenery(Gift Pack)*5

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Adventure(Honor hall)*3  +  Heart River Sword((Backdress) Permanent + Nature Scenery(Gift Pack)*6

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Adventure(Honor hall)*3+ Zither Sword(Rapid-Fire Machine Gun)Permanent + Nature Scenery(Gift Pack)*6

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ , Dragon Treasure(Gift Pack)*1 , Nature Scenery(Gift Pack)*5

  • Dragon Treasure(Gift Pack) : Open must get Source. Dragon(Fragment)*1 and randomly get one of the following items:Source · Jade Dragon(Assault) permanent| Source · Sharp Scale(Melee) permanent | Ride The Mountain(M/F Top) permanent | Ride The Mountain(M/F Head) permanent| Ride The Mountain(M/F Bottom) permanent| Cracker(Assault) 15d| Bloody Dusk(Assault) 15d| Purple Emperor Dragon(HMG) 15d| Honor Scroll *1| Honor Scroll *2|100 M point

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី24 ខែតុលា ឆ្នាំ2022ដល់​ថ្ងៃ​ទី20 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2022 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo