សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 709!

November 5, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី07 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី07 ខែវិច្ឆិកា​​ ដល់ ថ្ងៃទី20 ខែវិច្ឆិកា​​ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.708 ​ទៅ​ 2.1.6.709 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Dusk Pack(Honor Hall)*1 + Moon Rider(Pistol) 60Days​ + Nature Scenery(Gift Pack)​ *3

2. 800 AK Gold  បាន   ​Dusk Pack(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Nature Scenery(Gift Pack) *3

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Dusk Pack(Honor Hall)*1​​​ + Platinum Glaze((M/F)30Days+ Nature Scenery(Gift Pack)​ *4

4. 2800 AK Gold  បាន  Dusk Pack(Honor Hall)*2 + Cracker-Ray(Sniper) 30Days+ Nature Scenery(Gift Pack)​ *4

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Dusk Pack(Honor Hall)*2 + Flower Bird(Melee)90Days + + Nature Scenery(Gift Pack)*5

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo