សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 711!

November 19, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី21 វិច្ឆិកា​​ ឆ្នាំ2022 ដល់​ថ្ងៃ​ទី18 ធ្នូឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.710 ទៅ​ 2.1.6.711 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1 +Queen Revenge(Ring)30Days​​ + Prom Invitation(Fragment)*2

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1Cupid-Magic(Transform-Gun) 15Days + Prom Invitation(Fragment)*2

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10 + Prom Invitation(Fragment)*2

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 + Thunder God(Assault) 15Days + Prom Invitation(Fragment)*2

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Magic Academy(Honor hall)*2  +  Little Ghost(M/F) Permanent + Prom Invitation(Fragment)*2

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Magic Academy(Honor hall)*3  +  Vampire Cloak(Backdress) Permanent + Prom Invitation(Fragment)*2

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Magic Academy(Honor hall)*3+ Tinker Bell(Assault)Permanent + Prom Invitation(Fragment)*2

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ , Spooky Halloween*1 ,

  • Spooky Halloween(Gift Pack) : Open to get 1 Halloween Carnival(Fragment) and randomly one of the following items: Hero-Stars(Assault) | Hero – Star Dou(Melee) | Brilliant Crown(Headdress) permanent | Brilliant Wrist(Wristdress) permanent| Lion(Ring) permanent| Eurythmics(Pistol) permanent|200M point|100M point| Honor Scroll *2| Honor Scroll *1

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

New Honor Hall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី21 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022ដល់​ថ្ងៃ​ទី18 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2022 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo