នៅ​ថ្ងៃ​២ ខែ​ធ្នូ​នេះ​មាន​អ្វី​ប្លែក?

February 1, 2012

នៅ​​ព្រឹក​ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូនេះ នឹង​មាន​ការ​Update ថ្មី​មួយដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​បន្ថែម​នូវ​សម្ភារៈ និង​ផែនទី​ថ្មី ដូច្នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ។

  • ផែនទីសង្គ្រាម​ថ្មី

    មាន​បន្ថែម​ផែនទី​ថ្មី ទីតាំង​ធំ​ អាគារខ្ពស់  ​ដែល​អាចផ្តល់ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ ប្រាស់​សព្វាវុធ​តាម​ជំនាញ​របស់​ខ្លួន​គ្រប់​ទីកន្លែង។

 

    • ចូល​កម្សាន្ត​ទទួល​រង្វាន់

      នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​ធ្នូ​នេះ​ សម្រាប់​អ្នក​ចូល​កម្សាន្ត​ថ្មីនឹង​ទទួល​បាន​ Pressure Water Gun (៣ថ្ងៃ) និង​ Splashing Ball (៣ថ្ងៃ) ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

    • ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​សំភារៈ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត