សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 714!

December 21, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី22 ធ្នូ ឆ្នាំ2022 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី22 ធ្នូ​​ ឆ្នាំ2022 ដល់​ថ្ងៃ​ទី16 មករា ឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.713 ទៅ​ 2.1.6.714 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1 +X’mas Deer(Handdress)60Days​​ + Technology core(Fragment)*2

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1Reindeer M82A1(Sniper) 15Days + Technology core(Fragment)*2

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10 + Technology core(Fragment)*2

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 + Balrog (AR) 30Days + Technology core(Fragment)*2

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Magic Academy(Honor hall)*2  +  Mask Carnival(M/F) Permanent + Technology core(Fragment)*2

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Magic Academy(Honor hall)*3  +  Sanskrit(Backdress) Permanent + Technology core(Fragment)*2

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Magic Academy(Honor hall)*3+ Purger-Privilege(Shotgun)Permanent + Technology core(Fragment)*2

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ , Holy Spirit Wind(Gift Pack)*1 ,

  • Holy Spirit Wind(Gift Pack) : Open must get Top Technology(Fragment) and one of the following items randomly:Royal Wind-Holy Spirit(Shotgun) permanent | Brilliant Crown(Headdress) permanent| Brilliant Wrist(Wristdress) permanent| Lion(Ring) permanent | Eurythmics(Pistol) permanent|100M Point|50M Point| Honor Scroll *2| Honor Scroll *1

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី22 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2022ដល់​ថ្ងៃ​ទី16 ខែមករា ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo