សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 717!

January 1, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី02 ខែមករា ឆ្នាំ202

ផែនទីថ្មី​ TianSan Base Ultimate (PVE Mode)

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី02 ខែមករា​​ ដល់ ថ្ងៃទី15 ខែមករា ឆ្នាំ202បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.7161 ​ទៅ​ 2.1.6.717 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Shock Wave (Transform gun) 30Days​ + Technology core(Fragment)​ *2

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Technology core(Fragment) *2

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Space Suit((M/F)30Days+ Technology core(Fragment)​ *2

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Dragon Soul(Sniper) 60Days+ Technology core(Fragment) *2

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Haloween-Bloody Grimm(H-Machinegun) Permanent + Technology core(Fragment)*2

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo