សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 719!

January 15, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី16 មករា ឆ្នាំ2022 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី16 មករា ​​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ថ្ងៃ​ទី12 កុម្ភះ ឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.718 ទៅ​ 2.1.6.719 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1 +Burning Golden Blade(Melee) 15Days​​ + Happy New Year(Fragment)*2

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1White Demon (Pistol) 30Days + Happy New Year(Fragment)*2

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10 + Happy New Year(Fragment)*2

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 + Caesar-Sanction(AR) 30Days + Happy New Year(Fragment)*2

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Magic Academy(Honor hall)*2  +  Melting Fantasy(M/F) Permanent + Happy New Year(Fragment)*2

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Magic Academy(Honor hall)*3  +  Rising Star(Backdress) Permanent + Happy New Year(Fragment)*2

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Magic Academy(Honor hall)*3+ Purple Sworn Dragon(L-Machinegun)​ ​Permanent + Happy New Year(Fragment)*2

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ , Privilege(Gift Pack)*1 ,

  • Privilege(Gift Pack) : Privilege(Gift Pack): Open must get Abyssal Dragon(Fragment) and a random one of the following items:Fly Rainbow-Star Blue(AR) permanent|Freescale(Handdress) permanent| Moon Close(Backdress) permanent| Basin(Melee) permanent|100M point|50M point| Honor Scroll *2| Honor Scroll *1

Abyssal Dragon(Fragment):

9 Abyssal Dragon(Fragment) can combine to Fly Rainbow-Star Blue(AR) permanent
3 Abyssal Dragon(Fragment) can combine to Brilliant Wrist(Wristdress) permanent
2 Abyssal Dragon(Fragment) can combine to Honor Scroll *2

Happy New Year 2023(Fragment):

20 Happy New Year 2023(Fragment) can combine to Aries(Assault) permanent
15 Happy New Year 2023(Fragment) can combine to Ancient Knight(Bow) permanent
12 Happy New Year 2023(Fragment) can combine to Comet(Shotgun) permanent
10 Happy New Year 2023(Fragment) can combine to Dragon Emperor Flame(Combustion))permanent

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី16 ខែមករា ដល់​ថ្ងៃ​ទី12 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo