រីករាយ​បុណ្យ​ណូអែល​នៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែ​ធ្នូ​នេះ!!!

February 1, 2012

ដើម្បី​ចូល​រួម​នៅ​ក្នុង​​ឱកាស​​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ណូអែល​ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ ​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ​នេះ AK Online នឹង​មាន​ការ​ Update ថ្មី​មួយ​ដែល​ក្នុង​នោះ​ មាន​បន្ថែម​នូវ​សម្ភារៈ សម្លៀក​បំពាក់​ សព្វាវុធ និង​ផែនទី​ថ្មីៗជាច្រើន​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទទួល​បាន​នូវ​ អារម្មណ៍រំភើប​សប្បាយ​​រីករាយ​ ។

 • ផែនទីសង្គ្រាម​ថ្មី

  មាន​បន្ថែម​ផែនទី​ថ្មី ទីតាំង​ធំ​ អាគារខ្ពស់ៗ ​ទេសភាព​ស្អាត ដែល​អាចផ្តល់ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ ប្រាស់​សព្វាវុធ​តាម​ជំនាញ​របស់​ខ្លួន​គ្រប់​ទីកន្លែង។

 

  • ចូល​កម្សាន្ត​ទទួល​រង្វាន់

   នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​ធ្នូ​នេះ​ សម្រាប់​អ្នក​ចូល​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​ Christmas sock package ដោយនៅ​ក្នុង​នោះ​មាន​ដូចជា​​ Christmas Hat (M&F) Christmas Treasure (Spray)​ Christmas Treasure (Name Card) និង​Christmas FN2000ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

បញ្ចូល​ AK Gold ដើម្បី​ទទួល​រង្វាន់

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ​ ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែមករា បន្ទាប់​ពី​ Version 2.1.6.344 ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​ការ អ្នក​ចូល​រួម​កម្សាន្តដែល​បាន​បញ្ចូល​ AK Gold នឹង​ទទួល​បាន​សម្ភារៈល្អៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  1. បញ្ចូល​ AK Gold គ្រប់​ចំនួន ២០០ ទទួល​បាន​ Sunny Binary (៦០ថ្ងៃ)

  1. បញ្ចូល​ AK Gold គ្រប់​ចំនួន ៤០០ ទទួល​បាន​ China Red 85 (៦០ថ្ងៃ)

  1. បញ្ចូល​ AK Gold គ្រប់​ចំនួន ៨០០ ទទួល​បាន​ Copthorne 95 (៦០ថ្ងៃ)

បញ្ជាក់ : បញ្ចូល AK Gold ប៉ុន្មាន​ដង​ក៏​បាន ​នឹង​បូក​បន្ថែម​ជាចិន្ច​រៀង​រាល់​ការ​បញ្ចូល​ម្តងៗ


* ចំណាយ AK Gold ចំនួន ៤០០ ពីថ្ងៃ០៦ ដល់ថ្ងៃ១៣ ខែមករា ទទួលបាន Window Item Coupon (៣០ថ្ងៃ)

  • Online ទទួល​រង្វាន់

   ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ ​អ្នក​ចូល​កម្សាន្ត​ទាំងអស់​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
   Online តាម​ម៉ោង
   ១-Online ​៥ម៉ោង ទទួលបាន Assault Rifle Bullet Card (៣ថ្ងៃ)
   ២-Online ១០ម៉ោង ទទួលបាន Robot Dance (៣ថ្ងៃ)
   ៣-Online ១៥ម៉ោង ទទួលបាន Grenade Pack Lv1 (៣ថ្ងៃ)
   ៤-Online ២០ម៉ោង ទទួលបាន Protect Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
   ៥-Online ២៥​ម៉ោង ទទួលបាន HeadShot Honor Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
   ៦-Online ៣០ម៉ោង ទទួលបាន Silver Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
   ៧-Online ៣៥ម៉ោង ទទួលបាន Honor Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
   ៨-Online ៤០ម៉ោង ទទួលបាន Quick Switch Gun Card (៣ថ្ងៃ)
   ៩-Online ៤៥ម៉ោង ទទួលបាន Quick Add Bullet Card (៣ថ្ងៃ)
   ១០-Online ៥០ម៉ោង ទទួលបាន Mine74 (៣ថ្ងៃ)
   ១១-Online ៦០ម៉ោង ទទួលបាន Blade (៣ថ្ងៃ)
   ១២-Online ៧០ម៉ោង ទទួលបាន M500 Pistol (៣ថ្ងៃ)
   ១៣-Online ៨០ម៉ោង ទទួលបាន M14A1 Sniper (៣ថ្ងៃ)
   ១៤-Online ៩០ម៉ោង ទទួលបាន RG6 (៣ថ្ងៃ)
   ១៥-Online ១០០ម៉ោង ទទួលបាន M202A1 (៣ថ្ងៃ)

   Online តាម​ថ្ងៃ
   ១- Online រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ ទទួលបាន White Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
   ២- Online រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ ទទួលបាន Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
   ៣- Online រយៈពេល​ ២១ថ្ងៃ ទទួលបាន Widow Item Coupon​ ដែល​អាច​ប្តូរ​អាវុធបាន​ចំនួន ១០ថ្ងៃ
   ៤- Online រយៈពេល​ ២៨ថ្ងៃ ទទួលបាន Widow Item Coupon​ ដែល​អាច​ប្តូរ​អាវុធបាន​ចំនួន ១០ថ្ងៃ

 • ប្រកួតឈ្នះ​នឹងទទួលរង្វាន់

  ១-ឈ្នះ ៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ២-ឈ្នះ ១០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៣-ឈ្នះ ១៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៤-ឈ្នះ ២០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៥-ឈ្នះ ២៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៦-ឈ្នះ ៣០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៧-ឈ្នះ ៣៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៨-ឈ្នះ ៤០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៩-ឈ្នះ ៤៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១០-ឈ្នះ ៥០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១១-ឈ្នះ ៦០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១២-ឈ្នះ ៧០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១៣-ឈ្នះ ៨០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១៤-ឈ្នះ ៩០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១៥-ឈ្នះ ១០០ដង ទទួលបាន Winner Egg

 • កម្ទេច​សត្រូវ​ច្រើន​ទទួល​រង្វាន់​ច្រើន

  ១-កម្ទេច​ ២០០នាក់​ ទទួលបាន Winner Egg
  ២-កម្ទេច​ ៥០០នាក់ ទទួលបាន Winner Egg

 • ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​សំភារៈ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត