សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 723!

February 12, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី13 កុម្ភះ ឆ្នាំ2023 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី13 កុម្ភះ ​​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ថ្ងៃ​ទី12 មីនា ឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.722 ទៅ​ 2.1.6.723 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1 +Jade-Knife(Melee) 15Days​​ + New Year Present(Fragment)*2

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1Triple hit (Pistol) 30Days + New Year Present(Fragment)*2

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10 + New Year Present(Fragment)*2

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 + Star Silver(AR) 30Days + New Year Present(Fragment)*2

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Magic Academy(Honor hall)*2  +  Wonderful Years(M/F) Permanent + New Year Present(Fragment)*2

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Magic Academy(Honor hall)*3  +  Karmic fire(Backdress) Permanent + New Year Present(Fragment)*2

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Magic Academy(Honor hall)*3+ Red Dawn(Shotgun)​ ​Permanent + New Year Present(Fragment)*2

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ , Deep Sea(Gift Pack)*1 ,

  • Deep Sea(Gift Pack) : Open must get Mad Shark(Fragment) and a random one of the following items:| Whaly Shark(AR) permanent| The Carry(AR) permanent| Full Force(Sub-Gun) permanent| Moon Close(Backdress) permanent|100M point|50Mpoint| Honor Scroll *2| Honor Scroll *1|

Mad Shark(Fragment):

9 Mad Shark(Fragment) can combine to Whaly Shark(AR)
3 Mad Shark(Fragment) can combine to Moon Close(Backdress)
2 Mad Shark(Fragment) can combine to Honor Scroll *2

New Year Present(Fragment):

20 New Year Present(Fragment) can combine to Poseidon(Assault) permanent
15 New Year Present(Fragment) can combine to Decision(SG) permanent
12 New Year Present(Fragment) can combine to Platinum Legend(AR) permanent
10 New Year Present(Fragment) can combine to Manga(AR) permanent
8 New Year Present(Fragment) can combine to Honor Scroll *1

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី13 ខែកុម្ភះ ដល់​ថ្ងៃ​ទី12 ខែមីនា ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo