សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 725!

February 24, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី27 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ202

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី27 ខែកុម្ភ ដល់ ថ្ងៃទី12 ខែមិនា ឆ្នាំ202បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.724 ​ទៅ​ 2.1.6.725 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Damage(Pistol)​​ 30Days​ + Happy New Present(Fragment)​ *2

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Happy New Present(Fragment)*2

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Bounty Hunter(M/F)60Days+ Happy New Present(Fragment)*2

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + WildFire Dragon(Flamethrower) 30Days+ Happy New Present(Fragment)*2

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Super Worldie(Sniper) Permanent + Happy New Present(Fragment) *2

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo