សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 728!

March 12, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13 មីនា ឆ្នាំ2023 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី13 មីនា​​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ថ្ងៃ​ទី09 មេសាឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.727 ទៅ​ 2.1.6.728 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1 +Mantis Knife-Blue copper(Melee)30Days​​ + Hoax(Fragment)*2

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1Beetles-Topa(Pistol) 30Days + Hoax(Fragment)*2

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10 + Hoax(Fragment)*2

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 + Star Turtle-Cinnabar (Shotgun) 30Days + Hoax(Fragment)*2

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Magic Academy(Honor hall)*2  +  Khar(M)/Joey(F) Permanent + Hoax(Fragment)*2

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Magic Academy(Honor hall)*3  +  Propulsion Wing(Backdress) Permanent + Hoax(Fragment)*2

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Magic Academy(Honor hall)*3+ Electric saw (LMG)Permanent + Hoax(Fragment)*2

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ , Dragon Roar(Gift pack)*1 ,

  • Dragon Roar(Gift Pack) : Open must get 1 Dragon Roar(Fragment) and a random one of the following items: 1 Ling Long(Pet) | School of Creation(M)/ School of Creation(F) Optional pack | Diamond Star(Assault) permanent | Stealth(Skill Book) | 100M Point | 200M Point

Dragon Roar(Fragment):

3 fragments can combine to Dragon Head(Bullet Effect Card) permanent
11 fragments can combine to Diamond Star(Assault) permanent
10 fragments can combine to Ling Long(Pet)
5 fragments can combine to School of Creation(M)/ School of Creation(F) Optional pack
1 fragment can combine to 1 Gun Soul Crystal(5000)

Hoax(Fragment):

41 can combine to Mischief(AR) permanent
31 can combine to Clown Mask(Headdress) permanent
31 can combine to Clown(Facedress)
21 can combine to Ultimate Elastic(Melee) 180 days
21 can combine to Clown Hoax(Flash Mine) 90 days
21 can combine to Clown Flame(Flamethrower) 90 days
3 can combine to 100 Gun Soul Crystal
1 can combine to Silver Exchange Card (1000)

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

New Honor Hall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី13 ខែមីនា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី09 ខែមេសា​ ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo