សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 730!

March 25, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី27 ខែមីនា ឆ្នាំ202

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី27 ខែមីនា ដល់ ថ្ងៃទី09 ខែមេសា ឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.729 ​ទៅ​ 2.1.6.730 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Dragonfly-Apatite(Grenade)​​ 30Days​ + Hoax(Fragment)​ *2

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Hoax(Fragment)*2

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Butterfly Wing-Dew(Sub-Gun) 30Days+ Hoax(Fragment)*2

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Chic(Back) 30Days+ Hoax(Fragment)*2

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Empress-World(sniper)30Days + Empress-Windy(Melee) 30Days + Hoax(Fragment) *2

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo