សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 732!

April 9, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10 មេសា ឆ្នាំ2023 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី10 មេសា​​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ថ្ងៃ​ទី07 ឧសភាឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.731 ទៅ​ 2.1.6.732 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1 + Khmer New Year(Fragment)*200

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1Axe T3(Melee) 30Days

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 + Regulus 7days Optional Pack​ *1

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Magic Academy(Honor hall)*2  +  Carrot Pillow(Backdress) Permanent

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Magic Academy(Honor hall)*3  +  Big Rabbit Doll (M/F) Permanent

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Magic Academy(Honor hall)*3+ Balrog-Backlight(AR)​ ​Permanent +​​ Regulus 7days Optional Pack​ *1​ +​​ Regulus 7days Optional Pack​ *1

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ , Dragon Soul and Phoenix Soul(Gift Pack)*1 ,

  • Dragon Soul and Phoenix Soul(Gift Pack) : Open must get 1 Sky Dragon(Fragment) and one of following items: Bully-Dragon Soul(AR) | Bully-Phoenix Soul(Melee) | Purger-Judgement(Shotgun) 180 days | Magpie(Backdress) Permanent/180 days | 100M Point | 200M Point | 5000 Gun Soul Crystal | 10000 Gun Soul Crystal
  • New Year Gift(Gift Pack): Open will get a flower and one of the following items at random Watermelon Bobo(Combustion) permanent | Watermelon Bobo(Combustion)7 days | Watermelon Bobo(Combustion)3 days | Khmer New Year(Fragment)*10 | Khmer New Year(Fragment)*15 | Khmer New Year(Fragment)*5 | Love of Crystal(Love Card) | Shout Large Speaker *1 | Love Speaker *1 Large Speaker *2 | Blue Rose *10 | Gypsophila paniculata *10 | Gun Soul Crystal 500 | Gun Soul Crystal 1000

Sky Dragon(Fragment):

12 Sky Dragon(Fragment) can combine to Bully-Dragon Soul(AR)
10 Sky Dragon(Fragment) can combine to Bully-Phoenix Soul(Melee)
9 Sky Dragon(Fragment) can combine to Magpie(Backdress) permanent
5 Sky Dragon(Fragment) can combine to Purger-Judgement(Shotgun) 180 days
1 Sky Dragon(Fragment) can combine to 200M Point

Khmer New Year(Fragment):

1000 Can combine to UU(Pistol) permanent
700 can combine to UU(Pistol) 180 days
500Can combine to UU(Pistol)30 days
450 Can combine to Diablo Skull(Pistol) permanent
399 Can combine to College Wing(Back)15 days
300 Can combine to Posion Scourge(AR)7 days
250 Can combine to Dinner Chair(Furniture)*1
200 Can combine to UU(Pistol)7 days
199 Can combine to Wings of God (Back)7 days
120 Can combine to Meteor Star(DanceCard) 7 days
110 Can combine to Phantom(Sub-Gun)7 days
100 Can combine to Plum(Facedress)7 days
80 Can combine to Heaven Wing(Back)3 days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី10 ខែមេសា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី07 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo