សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 733!

April 21, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី24 ខែមេសា ឆ្នាំ2023 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី24 ខែមេសា ដល់ ថ្ងៃទី07 ខែឧសភា ឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.732 ​ទៅ​ 2.1.6.733 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Frozen(AR)30Days​ + Khmer New Year(Fragment)​ *100

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Khmer New Year(Fragment)*2

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Evo.(Shotgun) 30Days+ Peaceful Year(Backdress) 30Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Fla.(AR) 30Days+ Peaceful Year(Backdress) Permanent

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Zera-Cloud(Transform gun) 30Days + Sincere-Rain(Melee) 30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo