សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 735!

May 7, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី08 ឧសភា ឆ្នាំ2023 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី08 ឧសភា​​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ថ្ងៃ​ទី04 មិថុនាឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.734 ទៅ​ 2.1.6.735 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1 + Knightship(Fragment)*200

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1Flower Bird(Melee) 30Days +​ ​Dust Serpent Return*1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2Satan Warriors(Crossbow) 30Days +​ ​Dust Serpent Return*1

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 + Zither Sword(Rapid-Fire Machine Gun) 30Days +​ ​Dust Serpent Return*1

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Magic Academy(Honor hall)*2  +  Spring Song(Backdress) Permanent +​ ​Dust Serpent Return*1

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Magic Academy(Honor hall)*3  +  Glory Ice(M)/Glory Snow(F) Permanent ​+ Dust Serpent Return*2

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Magic Academy(Honor hall)*3+ Nebula Knight(Sniper)​ ​Permanent + + Dust Serpent Return*2

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ , Martial Soul(Gift Pack)*1 ,

  • Martial Soul(Giftpack) : Open must get 1 Martial Soul(Fragment),and one of the following items at random:| Bearded Guest(Backdress) permanent Breaking Dawn(Sub-Gun) permanent Breaking Dawn(Sub-Gun)90 days Ruler-Ice cloud (AR) permanent Ruler-Ice cloud (AR) 90 days 100M Point 200M Point 5000 Gun Soul Crystal 10000 Gun Soul Crystal

Mal Sourtial(Fragment):

10 Martial Soul(Fragment) combine to Bearded Guest(Backdress) permanent
16 Martial Soul(Fragment) combine to Breaking Dawn(Sub-Gun) permanent
12Martial Soul(Fragment) combine to Ruler-Ice cloud (AR) permanent
2 Martial Soul(Fragment) combine to Honor Scroll*3

Knightship(Fragment):

1000 Fragments can combine to Richest(Sub-Gun) permanent
600 Fragments can combine to Richest(Sub-Gun)30 days
500 Fragments can combine to Richest(Sub-Gun)15days
100 Fragments can combine to Richest(Sub-Gun)3days
200 Fragments can combine to Giana(Sub-Gun) 7days
199 Fragments can combine to Phantom(Sub-Gun)7days
198 Fragments can combine to Dragon Soul(Sniper)7days
201 Fragments can combine to Heaven Wing(Back)7days
197 Fragments can combine to God of Glory(AR) 7days
196 Fragments can combine to Death Ash(AR)7days
195 Fragments can combine to Evo.(Shotgun)7days
10 Fragments can combine to 1 Blue Rose(Flower)

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី08 ខែឧសភា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី04 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo