សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 737!

June 3, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី05 មិថុនា ឆ្នាំ2023 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មីV

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី05 មិថុនា​​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ថ្ងៃ​ទី02 កក្កដាឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.736 ទៅ​ 2.1.6.737 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1 + Show Yourself(Fragment)*200

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*1Shining World (Bow) 30Days +​ ​Triple Shining(Three-shot arrow card) 30Days

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2Victoria’s Secret Pro Crown(Headress) Permanent

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Magic Academy(Honor hall)*2 + Sheath LV3 30Days +​ ​Gorgeous(Personal data card) 30Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Magic Academy(Honor hall)*2  +  Eagle Pattern(Backdress) Permanent

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Magic Academy(Honor hall)*3  +  Fighter(M/F) Permanent

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Magic Academy(Honor hall)*3+ Cupid Kiss(Artillery)​ ​Permanent + Gorgeous(Personal data card) Permanent

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ , Night Stalker(Gift Pack)*1 ,

  • Night Stalker(Giftpack) : Open must get 1 Night Stalker(Fragment) And a random one of the following items: Demon·Martial Art -Invincible(Skin) 1 Demon·Martial Art -Spear(Skin) 1 Compassionate(Dance Card) permanent/30 Day Zither Chess Book Paint(Optional Pack)*1 100M Point 200M Point Gun Soul Crystal 5000 Gun Soul Crystal 10000

Night Stalker(Fragment):

15 Night Stalker(Fragment) combine to Demon·Martial Art -Invincible(Skin) 1
13 Night Stalker(Fragment) combine to Demon·Martial Art -Spear(Skin) 1
8 Night Stalker(Fragment) combine to Compassionate(Dance Card) permanent
4 Night Stalker(Fragment) combine to Zither Chess Book Paint(Optional Pack)*1
2 Night Stalker(Fragment) combine to Honor Scroll*3

Show Yourself(Fragment):

1000 can combine to Catwalker(Title) permanent
900 can combine to Dream of Star City(Eardress) permanent
800 can combine to Glamor Frames(Background) permanent
550 can combine to Dream of Star City(Eardress)30 days
500 can combine to Glamor Frames(Background)30 days
201 can combine to Heaven Wing(Back)7 days
198 can combine to Dragon Soul(Sniper) 7 days
197 can combine to Death Ash(Assault)7 days
196 can combine to Evo.(Shotgun) 7 days
90 can combine to Dream of Star City(Eardress) 3 days
80 can combine to Glamor Frames(Background)3 days
10 can combine to 1 Blue Rose(Flower)

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ផែនទីថ្មី​ CYBER CHAMP (Bomb Mode)

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី05 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី02 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo