សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 739!

June 16, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី19 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2023 

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី19 ខែមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី02 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.738 ​ទៅ​ 2.1.6.739 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Star Rotation(DanceCard)30Days​ + Show Yourself(Fragment)​ *200

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Show Yourself(Fragment)*200

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Zither Sword(Rapid-Fire Machine Gun)30Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Water Spirit(Sniper)30Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Whaly Shark(AR) 30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍​Online Gifts

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី19 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី02 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo