សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 742!

July 7, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10 កក្កដា ឆ្នាំ2023 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី10 កក្កដា​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ថ្ងៃ​ទី30 កក្កដាឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.741 ទៅ​ 2.1.6.742 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Recharge Exclusive Crit Giftpack*1 + Ice Blue Emotion(Fragment)*200 +Violet(Fragment)*10

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Recharge Exclusive Crit Giftpack*2 + Ice Blue Emotion(Fragment)*300 + Snow Spirit (Remote Thunder)​30Days + Violet(Fragment)*2

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     lottery Coupon Deluxe Pack*2 + Ice Blue Power(Arm) Permanent + Violet(Fragment)*10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    lottery Coupon Deluxe Pack*2 + Radiation burst Gamma.(AR) 30Days + Violet(Fragment)*10

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    lottery Coupon Deluxe Pack *2 + Vulcan Cannon(Backdress)Permanent  +  Step War(Footprint) 30Days+ Violet(Fragment)*10

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    lottery Coupon Deluxe Pack*3 + Spring Rhyme(M/F)Permanent    +  Stardust(Bullet Effect Card) Permanent + Violet(Fragment)*20

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    lottery Coupon Deluxe Pack*3 + Step War(Footprint)Permanent+ Annihilation Anti.(Sub-Gun)Permanent + Violet(Fragment)*20

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ ,

  • Recharge Exclusive Crit Giftpack: Open Giftpack must get 1 Honor Scroll and 1 Blue Rose(Flower)| Opening the giftpack has a very high chance (80%!) to generate a critical strike | after critical strike Blue Rose(Flower) will be replaced with one of the following items: Frost Beacon owl(Melee)15 days M18A1 (Claymore mine)15 days WildFire Dragon(Flamethrower)15 days Space treasure chest Free coupon *1~3 Space treasure chest Free coupon *10 Honor Scroll*1 100M Point
  • lottery Coupon Deluxe Pack: Open giftpack can get: 1 Honor Scroll 3 Space treasure chest Free coupon

Violet(Fragment):

90 Violet(Fragment) can combine to Blue Spring-Violets(Skin) 1 Permanent
80 Violet(Fragment) can combine to Blue Spring-Violets(AR) 30 days
70 Violet(Fragment) can combine to Blue Spring-Violets(AR) 15 days
60 Violet(Fragment) can combine to Blue Spring-Violets(AR)7 days
40 Violet(Fragment) can combine to Blue Spring Return(Crit Giftpack)*1

Ice Blue Emotion(Fragment):

650fragments can combine to Ice Blue Emotion Optional Pack Permanent
500 fragments can combine to Ice Blue Emotion Optional Pack 30 days
200 fragments can combine to Ice Blue Emotion Optional Pack 7 days
199 fragments can combine to Exotic wind(Back) 7 days
198 fragments can combine to Combustion Engine(AR) 7 days
197 fragments can combine to Star Silver(AR) 7 days
196 fragments can combine to​​ M82A1-Blue(Sniper)7 days
10 fragments can combine to 1 Blue Rose

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

  • Blue Spring Return(Crit Giftpack)​ :Open Giftpack must get 1 Blue Spring(Fragment) and 1 Blue Rose(Flower)| Opening the giftpack has a certain chance to generate a critical strike | after critical strike Blue Rose(Flower) will be replaced with one of the following items:| Blue Spring(Assault) 3 days/7 days/15 days/ Permanent| Blue Spring-Love Wings(AR) 3 days/7 days/15 days/ Permanent| Gun Soul Crystal 3000/10000/50000

Blue Spring(Fragment)

65 Blue Spring(Fragment) can combine to Blue Spring(Assault) Permanent
70 Blue Spring(Fragment) can combine to Blue Spring-Love Wings(AR) Permanent

New Honor Hall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី10 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo