សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 743!

July 14, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី17 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023 

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី17 ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.742 ​ទៅ​ 2.1.6.743 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*1 + Blood mist (Fog Grenade)30Days​ + Ice Blue Emotion(Fragment)​ *200

2. 800 AK Gold  បាន   ​Spring(Honor Hall)*1 + Gun Soul Crystal(50000)*8+ Ice Blue Emotion(Fragment)*200

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Spring(Honor Hall)*1​​​ + Bright Star(M/F) 60Days

4. 2800 AK Gold  បាន  Spring(Honor Hall)*2 + Vampire Wings(Backdress)60Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Spring(Honor Hall)*2 + Hero-Stars(Assault) 30Days + Hero – Star Dou(Melee) 30Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍​Online Gifts

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី17 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី30 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo