សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 745!

July 29, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31 កក្កដា ឆ្នាំ2023 ។

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី31 កក្កដា​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ថ្ងៃ​ទី27 សីហាឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.744 ទៅ​ 2.1.6.745 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Recharge Exclusive Crit Giftpack*1 + Anniversary Celebration(Fragment)*500 +Anniversary Bright *1

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Recharge Exclusive Crit Giftpack*2 + Anniversary Bright*1 + Dance Night DJ (Headdress)​ Permanent

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     lottery Coupon Deluxe Pack*2 + Sheath LV3 30Days+ Anniversary Bright*1

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    lottery Coupon Deluxe Pack*2 + Purger-X(Shotgun) 60Days + Anniversary Bright*2

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Recharge Exclusive Crit Giftpack / lottery Coupon Deluxe Pack *2 + Chocolate Donut(M Backdress)/Strawberry Donut(F Backdress)Permanent  + Anniversary Bright*2

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Recharge Exclusive Crit Giftpack / lottery Coupon Deluxe Pack *3 + Choco Brownie(M)/Strawberry Cream(F)Permanent  + Anniversary Bright*3

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Recharge Exclusive Crit Giftpack / lottery Coupon Deluxe Pack *3 + Crackling(Sub-Gun)Permanent + Anniversary Bright*3

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ ,Cake Guard(Giftpack)*1

 • Recharge Exclusive Crit Giftpack: Open Giftpack must get 1 Honor Scroll and 1 Blue Rose(Flower)| Opening the giftpack has a very high chance (80%!) to generate a critical strike | after critical strike Blue Rose(Flower) will be replaced with one of the following items: Frost Beacon owl(Melee)15 days M18A1 (Claymore mine)15 days WildFire Dragon(Flamethrower)15 days Space treasure chest Free coupon *1~3 Space treasure chest Free coupon *10 Honor Scroll*1 100M Point
 • lottery Coupon Deluxe Pack: Open giftpack can get: 1 Honor Scroll 3 Space treasure chest Free coupon
 • Cake Guard(Giftpack):Open must get 1 Cake Guard(Fragment), And randomly get one of the following items:| Empress-Icefall(Skin)| Empress-Snow Wind(Skin)| Purger-Privilege(Shotgun)30 days/Permanent| Anniversary Limited-Permanent 8 Star Pet Optional Pack| Rhythm Optional Pack | Mechanical Arm(Arm)30 days/Permanent| Sheath Lv.4 30 days| 1000M Point | 2000M Point| Gun Soul Crystal 10000| Gun Soul Crystal 50000

Cake Guard(Fragment) :

16 Cake Guard(Fragment) combine to Empress-Icefall(Skin) permanent
13 Cake Guard(Fragment) combine to Empress-Snow Wind(Skin) permanent
12 Cake Guard(Fragment) combine to Anniversary Limited-Permanent 8 Star Pet Optional Pack
10 Cake Guard(Fragment) combine to Purger-Privilege(Shotgun) permanent
9 Cake Guard(Fragment) combine to Rhythm Optional Pack
5 Cake Guard(Fragment) combine to Mechanical Arm(Armlet) permanent
2 Cake Guard(Fragment) combine to Honor Scroll*3

Anniversary Celebration(Fragment):

1000 fragments can combine to Cake Man(AR) permanent
900 fragments can combine to Golden Claws(Handdress) permanent
800 fragments can combine to Lava(Melee) permanent
700 fragments can combine to Ghost Flare(Flash Grenade) permanent
600 fragments can combine to Soul Dance(Backdress) 30 days
500 fragments can combine to Lava(Melee) 30 days
200 fragments can combine to Cake Man(AR) 7 days
198 fragments can combine to God of Glory(Assault) 7 days
197 fragments can combine to Death Ash(Assault) 7 days
196 fragments can combine to Evo.(Shotgun)7 days
100 fragments can combine to Cake Man(AR) 3 days
90 fragments can combine to Soul Dance(Backdress) 3 days
10 fragments can combine to 1 Blue Rose(Flower)

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

Old Player ComeBack

 • Old Soldier Comeback 30 Days luxury Gift (Giftpack) : Open to get | Purger-Immortality(Shotgun) 30 days| Rename Card 7 days| Reborn Card 50| Medical Bandage 50| Blue Rose(Flower) 50| Honor Scroll *1| Space treasure chest Free coupon *2| Old Soldier Comeback Day 2(Delayed Pack)
 • Old Soldier Comeback Day 2(Delayed Pack) : It takes 1 days to open the package | 30Days Muscle(M/F) |Dragon Roar(Assault) 15 days| Snow Queen (Wristdress)30 days|10M Point| Space treasure chest Free coupon *2| Old Soldier Comeback Day 3(Delayed Pack)
 • Old Soldier Comeback Day 3(Delayed Pack) : It takes 1 days to open the package | Jade-Knife(Melee) Permanent|10M Point| Honor Scroll *1|Space treasure chest Free coupon*2| Old Soldier Comeback Day 4(Delayed Pack)
 • Old Soldier Comeback Day 4(Delayed Pack) : It takes 1 days to open the package | Dragon Spear(Melee) 15 days|Gun Soul Crstral 10000(1 Time)|10M Point| Space treasure chest Free coupon *2| Old Soldier Comeback Day 5(Delayed Pack)
 • Old Soldier Comeback Day 5(Delayed Pack) : It takes 1 days to open the package | Dragon & Phoenix(Back) 30 days|20M Point| Honor Scroll *1| Space treasure chest Free coupon *2| Old Soldier Comeback Day 6(Delayed Pack)
 • Old Soldier Comeback Day 6(Delayed Pack) : It takes 1 days to open the package | Gun Soul Crystal 50000|20M Point| Honor Scroll *1| Old Soldier Comeback Day 7(Delayed Pack)
 • Old Soldier Comeback Day 7(Delayed Pack) : It takes 1 days to open the package |M82A1-Blue(Sniper) 30 days|20M Point| Honor Scroll *1| Space treasure chest Free coupon *2| Old Soldier Comeback Day 10(Delayed Pack)
 • Old Soldier Comeback Day 10(Delayed Pack) : It takes 3 days to open the package |Christmas Apostle-Quila(M)/Christmas Apostle-Betty (F) 30 days Experience Package|20M Point| Honor Scroll 1| Old Soldier Comeback Day 15(Delayed Pack)
 • Old Soldier Comeback Day 15(Delayed Pack) : It takes 5 days to open the package | Battle-Moon(Pistol)30 days|50M Point| Honor Scroll *1| Space treasure chest Free coupon *2| Old Soldier Comeback Day 20(Delayed Pack)
 • Old Soldier Comeback Day 20(Delayed Pack) :It takes 5 days to open the package |Gun Soul Crystal(50000)(1Time)|50M Point| Honor Scroll *1| Space treasure chest Free coupon *2| Old Soldier Comeback Day 25(Delayed Pack)
 • Old Soldier Comeback Day 25(Delayed Pack) : It takes 5 days to open the package | Regulus-Summer(Rapid-Fire Machine Gun) 15 days| Regulus-Sword(Melee) 15 days| Honor Scroll *1| Space treasure chest Free coupon *2|50M Point| Old Soldier Comeback Day 30(Delayed Pack)
 • Old Soldier Comeback Day 30(Delayed Pack) : It takes 5 days to open the package | Frost Beacon owl(Melee) 15 days|100M Point| Honor Scroll *1| Space treasure chest Free coupon *2

New Bright Store ៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី27 ខែសីហាឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

Thank You Giftpack: Open to get one of the following items:|Sheath lv.2 30 days/7 days/3 days| Graffiti Spray Can (Flame Thrower) 30 days/15 days/3 days| Colorful(Special Effects Card) 60 days/15 days/3 days| Particle Starlight-Boom(Bullet Effect Card) 30 days/15 days/3 days| Permanent M4-Love(Assault)| Permanent EBR-Love(Assault)| Gun Soul Crystal(500)| Gun Soul Crystal(1000)

GM KiKo