សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 747!

August 27, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28 សីហា ឆ្នាំ2023 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី28 សីហា​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ថ្ងៃ​ទី24 កញ្ញាឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.746 ទៅ​ 2.1.6.747 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Recharge Exclusive Crit Giftpack*1 + Eternal Oath(Fragment)*100 +Dark Gift(Fragment) *100

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Recharge Exclusive Crit Giftpack*2 + Sheath LV3 30DaysDark Gift(Fragment)​ *100

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     lottery Coupon Deluxe Pack*2 + Permanent Asura Series Weapon(Optional Pack) *1+ Eternal Oath(Fragment)*100 + Dark Gift(Fragment) *100

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    lottery Coupon Deluxe Pack*2 + First Met(Ring) Permanent+ 30 Days Item 11% Discount Coupon*1

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    lottery Coupon Deluxe Pack *2 + Transmigrat Wing(Backdress)Permanent  + 30 Days Item 21% Discount Coupon *2

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    lottery Coupon Deluxe Pack* *3 + Bloody Suit-Transmigrat(M/F) Permanent  + Eternal Oath(Fragment)*100

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    lottery Coupon Deluxe Pack *3 + Satan-Transmigrat(AR)Permanent + Eternal Oath(Fragment)*100 + 30 Days Item 21% Discount Coupon *1

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5​​ ,Frost Owl Holy Soul(Giftpack)*1

  • Recharge Exclusive Crit Giftpack: Open Giftpack must get 1 Honor Scroll and 1 Blue Rose(Flower)| Opening the giftpack has a very high chance (80%!) to generate a critical strike | after critical strike Blue Rose(Flower) will be replaced with one of the following items: Frost Beacon owl(Melee)15 days M18A1 (Claymore mine)15 days WildFire Dragon(Flamethrower)15 days Space treasure chest Free coupon *1~3 Space treasure chest Free coupon *10 Honor Scroll*1 100M Point
  • lottery Coupon Deluxe Pack: Open giftpack can get: 1 Honor Scroll 3 Space treasure chest Free coupon
  • Frost Owl Holy Soul(Giftpack):Open must get 1 Ice Love(Fragment),1 Gunslinger Holy Soul(Fragment), And randomly get one of the following items: Frost Beacon Owl-Ice Love(Skin)| Frost Beacon owl(Melee) 30 days| Barricades(Claymore mine) 7 days/30 days/Permanent| Gunslinger Holy Soul(Fragment)*1| Sheath Lv.4 7 days/15 days/30 days| 2000 MPoint 1000 MPoint Gun Soul Crystal10000 Gun Soul Crystal50000
  • Permanent Asura Series Weapon(Optional Pack):Open can choose permanent: | Asura G3(Sniper)| Asura AN94(AR)| Asura 56(Melee)

Ice Love(Fragment) :

16 Fragments can combine to Frost Beacon Owl-Ice Love(Skin)
10 Fragments can combine to Barricades(Claymore mine)
5 Fragments can combine to Gunslinger Holy Soul(Fragment)
2 Fragments can combine to Honor Scroll*3

Eternal Oath(Fragment):

200 Fragments + Permanent First Met(Ring) Can combine to Permanent Eternity(Ring)
200 Fragments+ Permanent First Feeling(Wristdress) can combine to Permanent Oath(Wristdress)

Dark Gift(Fragment):

900 Fragments can combine to 8.5 Star Weapon 15 Days Optional Pack
800 Fragments can combine to Changing Vase(Dance Card) Permanent
700 Fragments can combine to 8 Star Weapon 30 Days Optional Pack
600 Fragments can combine to First Feeling(Wristdress)30 Days
500 Fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 15 Days Optional Pack
220 Fragments can combine to First Feeling(Wristdress)7 Days
200 Fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 7 Days Optional Pack
190 Fragments can combine to Changing Vase(Dance Card)7 Days
100 Fragments can combine to First Feeling(Wristdress)3 Days
90 Fragments can combine to Changing Vase(Dance Card)3 Days
10 Fragments can combine to 1 Blue Rose

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ផែនទីថ្មី​ Nile Valley (Ghost Mode)

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី28 ខែសីហា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី24 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

Dark Gift(Giftpack): Open to get one of the following items:|Sheath lv.1 30 Days/7 Days/3 Days| Sakura Ornament-Girl Pink Permanent/15 Days/3 Days| Particle Starlight-Blue(Bullet Effect Card) 30 Days/15 Days/3 Days| Gun Soul Crystal(500)|Dark Gift(Fragment)*5|Halloween Carnival(Grenade)Permanent/15 Days/7 Days|Halloween Ghost(Melee)Permanent/15 Days/7 Days

GM KiKo