សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 752!

September 23, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25 កញ្ញា​ ឆ្នាំ2023 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី25 កញ្ញា​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ថ្ងៃ​ទី22 តុលាឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.751 ទៅ​ 2.1.6.752 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន   

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
Bright Gem*1
Terminal Component(Fragment)*100
Star-Milky Way(Fragment)*10

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន   

Recharge Exclusive Crit Giftpack*2
Bright Gem*1
Terminal Component(Fragment)*100
Star-Milky Way(Fragment)*10

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន    

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Permanent Asura Series Weapon(Optional Pack)*1
Bright Gem*2

Terminal Component(Fragment)*100
Star-Milky Way(Fragment)*10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន   

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Sheath LV3 30 Days
Bright Gem*2
30Days item 11% Discount Coupon*1
Star-Milky Way(Fragment)*10

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន   

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Archery Quiver(Backdress) Permanent
Bright Gem*2
30Days item 21% Discount Coupon*1
Star-Milky Way(Fragment)*10

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន   

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Masao MKIV(M/F) Permanent
Drone(Fragment)*1
Bright Gem*3
Star-Milky Way(Fragment)*20

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន   

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Titanium Steel(Assault)Permanent
Sheath LV4 30Days
Bright Gem*4
Star-Milky Way(Fragment)*20

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ ៖​

Sophisticated Weapon(Giftpack)*1
Space treasure chest free coupon*5
Honor Scroll *5

Sophisticated Weapon(Giftpack) Open must get 1 Drone(Fragment) , 1 Gunslinger Holy Soul(Fragment)| And get one of the following items randomly :

Miss Icle(Pet Egg)
New Equipment(Optional Pack) 30 days
Vector(Ring) 15 days/30 days/ Permanent
Battle Hegemony(Combustion)15 days/30 days/ Permanent
Photon aircraft (Car)
1000 MPoint
2000 MPoint
Gun Soul Crystal 10000
Gun Soul Crystal 50000

New Equipment(Optional Pack) Open can choose :

permanent LO-02 Type Mount(NameCard)
Pioneer Rocket(Background)
Ice Bird Type II Shield(Avatar Frame)
LO-12Z Thruster(Armband)
Iron Fortress(Title)

Drone(Fragment):

14 fragments can combine to Miss Icle(Pet Egg)*1
9 fragments can combine to Battle Hegemony(Combustion) permanent
7 fragments can combine to Vector(Ring) permanent
5 fragments can combine to New Equipment(Optional Pack) 30 days
2 fragments can combine to 98K(Dance Card)

Terminal Component(Fragment):

1100 fragments can combine to Twin world(Sub-Gun) permanent
900 fragments can combine to 8.5 Star Weapon 15 Day Optional Pack
800 fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 30 Day Optional Pack
600 fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 15 Day Optional Pack
300 fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 7 Day Optional Pack
10 fragments can combine to 1 Blue Rose(Flower)

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

New Honor Hall

New Bright Store ៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី25 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី22 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

Mechanical Revolution(Giftpack) Open must get 1 Blue Rose(Flower) And one of the following items:

Timeless(Sub-Gun) Permanent/15 days/3 days
Sheath Lv.1 30 days/3 days
Motor Helmet(Headdress) Permanent/3 days
Particle Starlight-Boom(Bullet Effect Card) 7 days/3 days
Gun Soul Crystal(500)*1
MaChine-Creed(AR) Permanent/7 days
Brock(Sniper) Permanent/7 days
Final-Exile(Melee) Permanent/7 days

GM KiKo