សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 753!

October 5, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី09 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី09 ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី22 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.752 ​ទៅ​ 2.1.6.753 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន 

Spring(Honor Hall)*1
YuJi-City(Sub-Wepon) 30Days
Terminal Component(Fragment)*100

2. 800 AK Gold  បាន   ​

Spring(Honor Hall) *1
Gun Soul Crystal(50000)*8

3. 2400 AK Gold  បាន ​

Spring(Honor Hall)*1
Heart Water Gun(Backdress) 30 Days

4. 2800 AK Gold  បាន 

Spring(Honor Hall)*2
M202A1-Gold Pattern(Bazooka) 30 Days

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​

Spring(Honor Hall) *2
Archery Suit(M/F) Permanent

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍​Online Gifts

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី09 ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី22 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo