សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 755!

October 22, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23 តុលា ឆ្នាំ2023 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី23 តុលា​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ថ្ងៃ​ទី19 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.754 ទៅ​ 2.1.6.755 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន   

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
Fashion Style(Crit Giftpack)*1
Broken Star(Fragment)*100

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន   

Recharge Exclusive Crit Giftpack*2
Fashion Style(Crit Giftpack)*1
Broken Star(Fragment)*100

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន    

lottery Coupon Deluxe Pack2
Permanent Asura Series Weapon(Optional Pack)1
Fashion Style(Crit Giftpack)1
Broken Star(Fragment)100

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន   

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Sheath LV3 30 Days
Crisis Lurks(M/F) 30 Days
30D item 11% Discount Coupon*1
Fashion Style(Crit Giftpack)*1

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន   

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Eternal Tranquility(Backdress) Permanent
Fashion Style(Crit Giftpack)*1

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន   

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Crisis Lurks(M/F) Permanent
Fashion Style(Crit Giftpack)*1
Grenade Pack LV4 30 Days

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន   

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Thermal Parti.(Pistol)Permanent
Sheath LV4 30 Days
Fashion Style(Crit Giftpack)*1

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ ៖​

God King Blood(Giftpack)*1
Space treasure chest free coupon*5
Honor Scroll *5
Source Stone 2023 (Fragment)*40

God King Blood(Giftpack) Open must get 1 Divine Power(Fragment), 2 Gunslinger Holy Soul(Fragment)| And get one of the following items randomly:

God·Dragon Roar(Skin)*1
God·Dragon Spear(Skin)*1
Occult Symbols(Optional Pack) 30 days
Trial Execution(Show off Skill)15 days/30 days/Permanent
Stealth(Skill Book) | Meteor Star(DanceCard) 60 days
1000M Point
500M Point
Gun Soul Crystal 10000
Gun Soul Crystal 50000

Divine Power(Fragment):

16 Fragments combine to God·Dragon Roar(Skin) 1
13 Fragment combine to God·Dragon Spear(Skin)*1
10 Fragments combine to Trial Execution Permanent
7 Fragments combine to Occult Symbols(Optional Pack) 30 Days

Source Stone 2023(Fragment):

1.80 Source Stone 2023 (Fragment) combine to Permanent Ruler(Assault)
2.Permanent Ruler(Assault) +100 Source Stone 2023 (Fragment) combine to Permanent Ruler-Ice cloud (AR)
3.Permanent Ruler-Ice cloud (AR)+120 Source Stone 2023 (Fragment) combine to Permanent Ruler-Lion(AR)
4.Permanent Ruler-Lion(AR)+140 Source Stone 2023 (Fragment) combine to Permanent Ruller-Warriors(AR)
5.Permanent Ruller-Warriors(AR)+300 Source Stone 2023 (Fragment) combine to 30 Days Ruler-Source(AR) Giftpack

Broken Star(Fragment):

1000 Fragments can combine to Wolf Mysterious(Sub-Gun) Permanent
900 Fragments can combine to 8.5 Star Weapon 15 Day Optional Pack
800 Fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 30 Day Optional Pack
600 Fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 15 Day Optional Pack
300 Fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 7 Day Optional Pack
100 Fragments can combine to Source Stone 2023 (Fragment)*2
10 Fragments can combine to 1 Blue Rose(Flower)

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

New Honor Hall

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី23 ខែតុលា ឆ្នាំ2023ដល់​ថ្ងៃ​ទី19 ខែវិច្ឆិកា​​ ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

Halloween Devil(Giftpack) Open can get 1 Halloween Carnival(Fragment) and one of the following items:

Halloween Carnival(Fragment)*3
Inventory Expand Card *1
Sheath LV1 3 Days
Gun Soul Crystal(500)
Starry Abyss(Slingshot) Permanent/3 Days
Starry Night(Remote Thunder) Permanent/3 Days
Starry Sky(Sub-Gun) Permanent/3 Days

Halloween Carnival(Fragment)

500 Fragments can combine to Witch Broom(Backdress) Permanent
800 Fragments can combine to Ruler(Assault) Permanent

GM KiKo