សម្ភារៈថ្មីក្នុង Version 756!

November 4, 2023

ការ Update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ Update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ ថ្ងៃទី06 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2023

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី06 ខែវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី19 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.755 ​ទៅ​ 2.1.6.756 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

  1. 400 AK Gold បាន

Spring(Honor Hall)*1

Broken Star(Fragment)*100

  1. 800 AK Gold បាន

Spring(Honor Hall) *1
Glory Bless(Facedress) Permanent

  1. 2400 AK Gold បាន ​

Spring(Honor Hall)*1
Glory Gloves(Handdress) Permanent
Glory Baptism(Backdress) Permanent

  1. 2800 AK Gold បាន

Spring(Honor Hall)*2
Glory Head(Headdress) Permanent
Glory Apostle(M/F) Permanent

  1. 3200 AK Gold បាន ​​

Spring(Honor Hall) *2
Regulus-Summer(Rapid-Fire Machine Gun) 30 Days
Regulus-Sword(Melee) 30 Days

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍​Online Gifts

ចាប់​ពីថ្ងៃទី06 ខែវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី19 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo