សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 757!

November 19, 2023

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ Update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ ថ្ងៃទី20 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2023 ។

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃទី20 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ ថ្ងៃទី17 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.756 ទៅ​ 2.1.6.757 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
30D item 11% Discount Coupon*1
Black Friday(Fragment)*100

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*2
Magic Circle(Footprint) Permanent
200G Shopping Card 15 Days
Gratitude Bright*1
Black Friday(Fragment)*100

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
GGWP(Spray) Permanent
100G Shopping Card 15 Days
Gratitude Bright*1
Black Friday(Fragment)*100

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Sea Witch(M/F) 30 Days
100G Shopping Card 15 Days
Gratitude Bright*2
Wang Bright*1

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Tide Spirit(Backdress) Permanent
Rasengan(Dance Card) Permanent
400G Shopping Card 15 Days
Gratitude Bright*2

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន   

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Sea Witch(M/F) Permanent
400G Shopping Card 15 Days
Gratitude Bright*3

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Hephaestus(Flamethrower) Permanent
800G Shopping Card 15 Days
Gratitude Bright*4

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ ៖​

Gods Return(Giftpack)*1
400G Shopping Card 15 Days
Wang Bright*1
Space treasure chest Free coupon*5

Gods Return(Giftpack):Open must get 1 Royal God Crystal(Fragment), 2 Gunslinger Holy Soul(Fragment), and one of the following items randomly:
1 Emperor-God Area(Skin)
1 Emperor-Truthfulness(Skin)
Powerful Weapon & Skin Return(Optional Pack) 30 days
Secondary Weapon & Skin Return(Optional Pack)
8.5 Classic Weapon Return(Optional Pack) 30 days
Eternal Romance(Optional Pack) 30 days
Nightmare-Paine(Remote Thunder) 180 days/ Permanent
Stealth(Skill Book)
500 M Point
1000 M Point
Gun Soul Crystal 10000
Gun Soul Crystal 50000

Royal God Crystal(Fragment):
15 Fragments combine to 8 Star Pet Return(Optional Pack)
16 Fragments combine to Emperor-God Area(Skin)*1
13 Fragments combine to Emperor-Truthfulness(Skin)*1
8 Fragments + More than 150 Days Nightmare-Paine(Remote Thunder) combine to Permanent Nightmare-Paine(Remote Thunder)
14 Fragments combine to Powerful Weapon&Skin Return(Optional Pack) 30 Days
11 Fragments combine to Secondary Weapon&Skin Return(Optional Pack)30 Days
12 Fragments combine to 8.5 Classic Weapon Return(Optional Pack) 30 Days
5 Fragments combine to Eternal Romance(Optional Pack) 30 Days

Black Friday(Fragment):
2023 Fragments can combine to Ice-eyed White Tiger(Melee)
1300 Fragments can combine to 30D item 21% Discount Coupon *1
1100 Fragments can combine to 30D item 11% Discount Coupon *1
900 Fragments can combine to 8.5 Star Weapon 15 Day Optional Pack
800 Fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 30 Day Optional Pack
600 Fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 15 Day Optional Pack
300 Fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 7 Day Optional Pack
10 Fragments can combine to 1 Blue Rose(Flower)

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

New Honor Hall:

Honor Hall Main Weapon Return(Optional Pack) Open Giftpack and choose:
Honor Hall Main Weapon Return A(Optional Pack) 30 Days
Honor Hall Main Weapon Return B(Optional Pack) 30 Days

 • Honor Hall Main Weapon Return A(Optional Pack) Open Giftpack and choose permanent:
  Dragon Roar(Assault)
  Chasing Sun(Sniper)
  Twin Rainbow(Bow)
  Caesar-Sanction(Assault)
  Wolong-Destroyer(AR)
  Dante-Divine Comedy(Trans-Gun)
  Dynasty-Proud(AR)
  Marshal-God(Shotgun)
  Martial Art -Invincible(AR)
  Empress-World(sniper)
 • Honor Hall Main Weapon Return B(Optional Pack) Open Giftpack and choose permanent:
  Regulus-Summer(Rapid-Fire Machine Gun)
  Hero-Trobled(AR)
  Lion Heart-Dynasty (Assault)
  Dynasty-God Valiant(Sub-Gun)
  Emperor-King Dynasty(Assault)
  Khan-Emperor(Sub-Gun)
  Overlord-Strife(Sub-Gun)

Honor Hall Secondary Weapon Return(Optional Pack) Open Giftpack and choose:
Honor Hall Secondary Weapon Return A(Optional Pack) 30 Days
Honor Hall Secondary Weapon Return B(Optional Pack) 30 Days

 • Honor Hall Secondary Weapon Return A(Optional Pack) Open Giftpack and choose permanent:
  Dragon Spear(Melee)
  Shawdow Arrow(Pistol)
  Dysprosium(Grenade)
  Caesar-Conquest(Melee)
  Wolong-Fan(Melee)
  Dante-Devil(Melee)
  Dynasty-BroadSword(Melee)
  Marshal-Mace(Melee)
  Martial Art -Spear(Melee)
  Empress-Windy(Melee)
 • Honor Hall Secondary Weapon Return B(Optional Pack) Open and choose permanent:
  Regulus-Sword(Melee)
  Hero-Heaven Sword (Melee)
  Lion Heart-Expedition (Melee)
  Dynasty-Eliminate(Melee)
  Emperor-Sky(Melee)
  Khan-Golden Moon(Melee)
  Overlord-Blade(Melee)

New Bright Store៖

 • Wang Bright
 • Classic Return Bright

Diamond Weapon Return(Optional Pack) Open Giftpack and choose permanent:
Diamond Star(Assault)
Bloody Dusk(Assault)
Shiny Moon(Sniper)
Breaking Dawn(Sub-Gun)
Black Shining Star (Grenade)
Fly Rainbow(Assault)
Blue Spring(Assault)
Phoenix Ash(Crossbow)
Splendor(Shotgun)

 • Gratitude Bright

Bright Weapon Return(Optional Pack) Open and choose permanent:
Frost Beacon owl(Melee)
Dust Serpent Poison(Melee)
Gu Jing-Dragon(Melee)
Burning Golden Blade(Melee)
Jebe-God Bow(Bow)

New Jackpot:

 • Heroic Costume

Heroic Costume Return(Optional Pack) Open and choose permanent:
Della(M)| Leah(F)
Neil(M)| Neil(F)
Spirit-Slayer(M)| Spirit-Slayer(F)
Romeo(M)| Juliet(F)
Dragon Fire (M)| Phoenix Ice (F)
School of Creation(M)| School of Creation(F)
FuXi (M)| NuWa (F)
Li Jing(M)| Hong Fu(F)

 • 8 Star Pet

8 Star Pet Return(Optional Pack) Open and choose 1:
Dew(Pet)
Tecoma(Pet)
Ling Long(Pet)
Fairy(Pet)
Mong Mong(Pet Egg)
Evil Wolf(Pet)
Fantasy(Pet egg)
Ryuu(Pet egg)
Cannon(Pet egg)
Tecoma-Rainbow(Pet Egg)
Red Dome(Pet Egg)
Miss Icle(Pet egg)

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online:

ចាប់​ពីថ្ងៃទី20 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2023 ដល់​ ថ្ងៃទី17 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

Thanksgiving Surprise(Giftpack): Open must get 1 Black Friday(Fragment) And one of the following items randomly:|
Black Friday(Fragment)*3
Black Friday(Fragment)*2
Black Friday(Fragment)*1
Inventory Expand Card *1
Exquisite(Headdress) Permanent/3 Days
Gun Soul Crystal(500) 1
Autumn(Assault) Permanent/3 Days
Twilight(Sniper) Permanent/3 Days
Love Among Stars(Pistol) Permanent/3 Days

Daily Tasks : From November 20th to December 31st 23:59:59, every day stay online for 20 minutes to get Crystal Ice (Fragment)*1

Crystal Ice (Fragment) : 37 Fragments combine to 1 Blue Ice-eyed White Tiger(Skin)

GM KiKo