សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 758!

December 1, 2023

ការ Update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ Update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 04 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី 04 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ដល់ ថ្ងៃទី 17 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.757 ​ទៅ​ 2.1.6.758 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន 

Spring(Honor Hall)*1
Black Friday(Fragment)*200

2. 800 AK Gold  បាន   ​

Spring(Honor Hall) *1
Gratitude Bright*1
Summer Breeze(Personal data card) 7 Days

3. 2400 AK Gold  បាន ​

Spring(Honor Hall)*1
Gratitude Bright*1
30 Days Holy Soul Heart(Gift Pack)*1

4. 2800 AK Gold  បាន 

Spring(Honor Hall)*2
Gratitude Bright*2
30 Days Holy Soul Heart(Gift Pack)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​

Spring(Honor Hall) *2
Gratitude Bright*3
Summer Breeze(Personal data card) Permanent

6. 4000 AK Gold  បាន   ​​

Spring(Honor Hall)*2
Gratitude Bright*4
30 Days Holy Soul Heart(Gift Pack)*1

7. 5000 AK Gold  បាន  

Permanent Classic Backdress(Optional Pack) 30 Days
Gratitude Bright*5

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍​Online Gifts

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃទី 04 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ដល់ ថ្ងៃទី 17 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

ចំណាំ: នៅក្នុងការ Update នេះក្រុមការងារនឹងមានការកែតម្រូវនូវ Bug មួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 27 និង 28 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023។

GM KiKo