សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 759!

December 15, 2023

ការ Update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ Update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ ថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ដល់​ ថ្ងៃទី 14 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.758 ទៅ​ 2.1.6.759 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
30D item 11% Discount Coupon*1
Christmas Bells(Fragment)*100
Reindeer Butterfly(Melee) Permanent

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន 

Space treasure chest Free coupon*2
Recharge Exclusive Crit Giftpack*2
Witch Potion(Tactical Grenade) 7 Days
Condensation wafer(Crit Giftpack)*1
Reindeer Towers(2xPistol) Permanent

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*1
Christmas Bells(Fragment)*100
Sheath LV3 30 Days
Reindeer 417(Assault) Permanent

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*1
Reindeer FN2000(Assault) Permanent
30D item 11% Discount Coupon*1

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Holy Soul Heart(Gift Pack) 30 Days
Battery Alert(Backdress) Permanent
Condensation wafer(Crit Giftpack)*1

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Khar-Holy Night(M)/Joey-Holy Night(F) 60 Days
Holy Soul Heart(Gift Pack) 30 Days

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Witch Potion(Tactical Grenade) Permanent
30D item 21% Discount Coupon*1

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ ៖​

Martial Trial(Gift pack)*1
Condensation wafer(Crit Giftpack)*1

Martial Trial(Gift pack):Open must get 1 Heart of War(Fragment), 2 Gunslinger Holy Soul(Fragment), and get one of the following items randomly:
1 Lion Heart-War God(Skin)
1 Lion Heart-Bloodthirsty(Skin)
Diving Set(Optional Pack) 30 days
Giant Gun-Christmas(Pistol)180 days / permanent
Freeze(Pet Skill)
Doom(Skill Book)
500 MPoint
1000 MPoint
Gun Soul Crystal 10000
Gun Soul Crystal 50000

Heart of War(Fragment):
15 fragments combine to Lion Heart-War God(Skin)*1
14 fragments combine to Lion Heart-Bloodthirsty(Skin)*1
8 fragments + Over 150 days Giant Gun-Christmas(Pistol) combine to Giant Gun-Christmas(Pistol) permanent
5 fragments combine to Diving Set(Optional Pack) 30 days

Christmas Bells(Fragment)
1300 fragments combine to Reindeer M82A1(Sniper) permanent
1100 fragments combine to 30D item 11% Discount Coupon *1
1000 fragments combine to Christmas Tree(Melee) permanent
800 fragments combine to Powerful 8 Star Weapon 30 Day Optional Pack
600 fragments combine to Powerful 8 Star Weapon 15 Day Optional Pack
300 fragments combine to Powerful 8 Star Weapon 7 Day Optional Pack
10 fragments combine to 1 Blue Rose

Condensation wafer(Crit Giftpack):Open can get 1 Twilight Crystal(Fragment) and 1 Blue Rose(Flower). There is a certain chance of a critical strike when opening the gift pack, after a critical strike the Blue Rose (Flower) will be replaced with one of the following items:
1 Twilight Crystal(Fragment)
1 Honor Scroll
1 Space treasure chest Free coupon
30 days Snow Twilight(Optional Pack) There is a chance to get a 30 days Snow Twilight Set (Gift pack) directly. Open it to get a Snow Twilight Set.

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

Honor Hall:

New Bright Store៖

New Jackpot:

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online:

ចាប់​ពី ​ថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ដល់​ ថ្ងៃទី 14 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

Christmas Surprise (Gift pack) Open must get 1 Christmas Bells(Fragment) and one of following items: Christmas Bells(Fragment)*3
Christmas Bells(Fragment)*2
Christmas Bells(Fragment)*1
Inventory Expand Card *1
Gun Soul Crystal(1000)
Gun Soul Crystal(500)
Christmas Tree(Melee)30 days /3 days
Christmas bell(Grenade) 30 days /3 days
Christmas Dream(AR)30 days /3 days

GM KiKo