សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 760!

December 28, 2023

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធល្អៗ

ចាប់ពី ថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 ដល់ ថ្ងៃទី 14 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.759 ​ទៅ​ 2.1.6.760 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន 

Honor Scroll*1
Space treasure chest Free coupon*2
Potential Bright*1
Christmas Bells(Fragment)*100

2. 800 AK Gold  បាន   ​

Honor Scroll*1
Space treasure chest Free coupon*5
Potential Bright*1

3. 2400 AK Gold  បាន ​

Honor Scroll*2
Space treasure chest Free coupon*5
Potential Bright*2
Holy Soul Heart(Gift Pack) 30 Days*1

4. 2800 AK Gold  បាន 

Honor Scroll*3
Space treasure chest Free coupon*8
Potential Bright*3

5. 3200 AK Gold  បាន   

Honor Scroll*4
Space treasure chest Free coupon*8
Charter Summon(Shotgun) 60 Days
Tyrant Might(Melee) 60 Days

សម្ភារៈក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍​Online Gifts:

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 ដល់ ថ្ងៃទី 14 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo