សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 761!

January 13, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 15 ខែមករា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃទី 15 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី ១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.760 ទៅ​ 2.1.6.761 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
Poetry Bright*1
Happy New Year 2024(Fragment)*50

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*2
Poetry Bright*1
Happy New Year 2024(Fragment)*50

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Permanent Asura Series Weapon(Optional Pack) 30 Days
Poetry Bright*2
Happy New Year 2024(Fragment)*100

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Sheath LV3 30 Days
Poetry Bright*2
30D item 11% Discount Coupon*1
Celebration(M/F) 30 Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Lion Leaping(Backdress) Permanent
Poetry Bright*2
30D item 21% Discount Coupon*1

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន  

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Celebration(M/F) Permanent
Poetry Bright*3

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Golden Light(Special Effects Card) 60 Days
Sheath LV4 30 Days
Poetry Bright*3

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ ៖​

Witch TA-Q-BIN(Giftpack)*1
Gun Soul Crystal(10000)*1

TA-Q-BIN(Giftpack) Open can get 1 TA-Q-BIN(Fragment), 1 Gunslinger Holy Soul(Fragment), and get one of the following items randomly:
1 Dynasty-Witch(Skin)
1 Dynasty-Black Magic(Skin)
Booming(Optional Pack) 30 days
Dragon-Ocean(Melee) 180 days
Dragon-Ocean(Melee) permanent
Blade Shadow LV2(Pet Skill)
Freeze LV2 (Pet Skill)
1000 MPoint
2000 MPoint
Gun Soul Crystal(10000)
Gun Soul Crystal(50000)

TA-Q-BIN(Fragment):
14 fragments can combine to Dynasty-Witch(Skin)*1
11 fragments can combine to Dynasty-Black Magic(Skin)*1
7 fragments can combine to Dragon-Ocean(Melee) permanent
6 fragments can combine to Pumpkin Thunder(Claymore mine)
4 fragments can combine to Booming(Optional Pack) 30 days

Booming(Optional Pack) Open to choose one of the following permanent items:
Lion Leaping(Backdress)
Lion Roar(Mouthdress)
Lion Touch(Facedress)
Lion Whispering(Eardress)
Lion Fierce(Arm)

Happy New Year 2024(Fragment)
1188 fragments can combine to Watermelon Bobo(Combustion) permanent
888 fragments can combine to Dragon-Wood(AR) permanent
500 fragments can combine to Dragon-Skyrocket(AR) 180 days
400 fragments can combine Dragon-Wood(AR)180 days
300 fragments can combine to Powerful 8 Star Weapon 7 Day Optional Pack
30 fragments can combine to Gun Soul Crystal(1000)*1
10 fragments can combine to Blue Rose*1

សម្ភារៈពិសេស​ៗ​ក្នុង Mall៖

New Bright Store៖

New Honor Hall:

  • Honor Hall: Tang-Jade Slave
  • Honor Hall: Poetry-Venus

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online:

ចាប់​ពី ថ្ងៃទី 15 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី ១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

New Year Surprise(Giftpack): Open it and you will get a Happy New Year 2024 (Fragment) and one of the following items at random:
Watermelon Bobo(Combustion) permanent
Dragon-Wood(AR) permanent
Dragon-Wood(AR) 7 days
Watermelon Bobo(Combustion) 7 days
Watermelon Bobo(Combustion) 3 days
Dragon-Wood(AR) 3 days
Shout Large Speaker *1
Large Speaker *2
Happy New Year 2024(Fragment)*3
Blue Rose*10
Gypsophila*10
Gun Soul Crystal(500)
Gun Soul Crystal(1000)

GM KiKo