សេចក្តីជូនដំណឹង!

January 19, 2024

សូមជម្រាបដល់អ្នកកម្សាន្តសេវាកម្សាន្ត AK2ទាំងអស់ថា នៅក្នុងការ Maintenance នាថ្ងៃចន្ទសប្តាហ៍ក្រោយ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី22 ខែមករា ឆ្នាំ2024 ខាងមុខនេះ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការដកហូតទៅលើសម្ភារៈដែលមិនមានភាពប្រក្រតីពីអ្នកកម្សាន្តមួយចំនួនដែលទទួលបានតាមរយៈ Optional Package អំឡុងពេល Version Update កាលពីថ្ងៃទី20 ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ថ្ងៃទី17 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023 ។