សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 762!

January 26, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 29 ខែមករា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធល្អៗ

ចាប់ពី ថ្ងៃទី 29 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 ដល់ ថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.761 ​ទៅ​ 2.1.6.762 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន 

Spring(Honor Hall)*1
Happy New Year 2024(Fragment)*100
YuJi-City(Sub-Wepon) 30 Days
Gun Soul Crystal(50000)*1

2. 800 AK Gold  បាន   ​

Spring(Honor Hall)*1
Gun Soul Crystal(50000)*1
Gunslinger Holy Soul(Fragment)*2

3. 2400 AK Gold  បាន ​

Spring(Honor Hall)*1
Gun Soul Crystal(50000)*2
Gunslinger Holy Soul(Fragment)*2

Happy New Year 2024(Fragment)*100

4. 2800 AK Gold  បាន 

Spring(Honor Hall)*2
M202A1-Gold Pattern(Bazooka) 30 Days
Gun Soul Crystal(50000)*2
Bully-World(Melee) 15 Days

5. 3200 AK Gold  បាន   

Spring(Honor Hall) *2
Ray.(AR) 90 Days
Gun Soul Crystal(50000)*3
Bully-Warriors(AR) 15 Days

សម្ភារៈក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍​Online Gifts:

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃទី 15 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 ដល់ ថ្ងៃទី 11 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ 2024 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo