សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 764!

February 10, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 12 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃទី 12 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 10 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.763 ទៅ​ 2.1.6.764 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
Dyson Sphere(Grenade) 15Days
Dimension Meteor(Fragment)*50

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*2
Speace Treasure Chest Free coupon *2
Blue Night(Assault) 30Days

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Permanent Asura Series Weapon(Optional Pack) 30 Days
Dimension Meteor(Fragment)*100

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Vulcan Special War(M/F) 30Days
Speace Treasure Chest Free coupon *3
White Demon(Pistol) 21Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន

lottery Coupon Deluxe Pack*2
30D item 11% Discount Coupon*1
Dimension Meteor(Fragment)*100
Gun Soul Crystal(50000)*4

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន  

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Vulcan Special War(M/F) Permanent
Speace Treasure Chest Free coupon *3

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Dyson Sphere(Grenade) Permanent
Sheath LV4 30Days
Holy Soul Heart(Gift Pack) 30Days

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ ៖​

Breaking Daen(GiftPack)*1
Gun Soul Crystal(10000)*1
Incomplete Spell(Giftpack)*1
Dimension Meteor(Fragment)*50

Breaking Dawn(Giftpack) Open must get Breaking Dawn(Fragment)*1, Gunslinger Holy Soul(Fragment)*1, and get one of the following items randomly:
Breaking Dawn-Code 22(Skin)*1
Crystal Energy(Melee) permanent*1
School Time(Optional Pack)30 days*1
Shine of Trail(Grenade) permanent*1
Shine of Trail(Grenade)*180 days
400G Shopping Card *15 days
Light Speed (Bow) permanent*1
1000 MPoint*1 2000 MPoint*1
Gun Soul Crystal(10000)*1
Gun Soul Crystal(50000)*1

Breaking Dawn(Fragment)::
13 fragments can combine to Breaking Dawn-Code 22(Skin)*1
10 fragments can combine Crystal Energy(Melee)*1
6 fragments can combine Shine of Trail(Grenade) permanent*1
5 fragments can combine Quiet Whisper(Sniper) permanent*1
4 fragments can combine School Time(Optional Pack)30 days*1

Incomplete Spell(Giftpack) Open must get 1 Blue Rose(Flower) And one of the following items:
Lay on Hands(Pistol) permanent*1
Lay on Hands(Pistol)*15 days
Lay on Hands(Pistol)*3 days
Sheath LV2*30 days
Sheath LV2*3 days
Pirate Squid-Blue(Headdress) permanent*1
Pirate Squid-Blue(Headdress)*3 days
Particle Starlight-Boom(Bullet Effect Card)*7 days
Particle Starlight-Boom(Bullet Effect Card)*3 days
Gun Soul Crystal(500)*1
Charter Summon(Shotgun)*30 days
Charter Summon(Shotgun)*7 days
Tyrant Might(Melee)*30 days
Tyrant Might(Melee)*7 days
Military Soul 82(Grenade)*permanent
Military Soul 82(Grenade)*30 days

Dimension Meteor(Fragment)
1800 fragments can combine to Breaking Dawn(Sub-Gun) permanent*1
650 fragments can combine to Musical Box(Dance Card) permanent*1
600 fragments can combine to Music Note(Footprint) permanent*1
550 fragments can combine to Joyful Beat(Spray) permanent*1
300 fragments can combine to Honor Scroll*1
50 fragments can combine to Gun Soul Crystal(500) *1

សម្ភារៈពិសេស​ៗ​ក្នុង Mall៖

Honor Hall ComeBack:

  • Honor Hall: Battle-Moon
  • Honor Hall: Martial Art

New Jackpot:

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online:

ចាប់​ពី ថ្ងៃទី 12 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 10 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

Incomplete Spell(Giftpack) Open must get 1 Blue Rose(Flower) And one of the following items:
Lay on Hands(Pistol) permanent*1
Lay on Hands(Pistol)*15 days
Lay on Hands(Pistol)*3 days
Sheath LV2*30 days
Sheath LV2*3 days
Pirate Squid-Blue(Headdress) permanent*1
Pirate Squid-Blue(Headdress)*3 days
Particle Starlight-Boom(Bullet Effect Card)*7 days
Particle Starlight-Boom(Bullet Effect Card)*3 days
Gun Soul Crystal(500)*1
Charter Summon(Shotgun)*30 days
Charter Summon(Shotgun)*7 days
Tyrant Might(Melee)*30 days
Tyrant Might(Melee)*7 days
Military Soul 82(Grenade)*permanent
Military Soul 82(Grenade)*30 days

GM KiKo