សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 765!

February 25, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 26 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធល្អៗ

ចាប់ពី ថ្ងៃទី 26 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ 2024 ដល់ ថ្ងៃទី 10 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.764 ​ទៅ​ 2.1.6.765 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន 

Space Treasure chest free coupon *1
Dimension Meteor(fragment) *100
Snow Frosty(shotgun) 15Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​

Space Treasure chest free coupon *2
Platinum Wing(Back) 15Days
Gunslinger Holy Soul(Fragment)*2

3. 2400 AK Gold  បាន ​

Space Treasure chest free coupon *2
Neon Colors(Special Effect Card)30Days
Gunslinger Holy Soul(Fragment)*2

Dynasty-BroadSword(Melee)15Days

4. 2800 AK Gold  បាន 

Space Treasure chest free coupon *3
Dynasty-Proud(AR) 15Days
30D item 21% Discount Coupon *1

5. 3200 AK Gold  បាន   

Space Treasure chest free coupon *5
Icy Fiery(Optional Pack) 30Days
Gun Soul Crystal(50000) *2
Dimension Meteor(fragment) *50

សម្ភារៈក្នុងMall៖

GM KiKo