សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 767!

March 11, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 11 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃទី 11 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 07 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.766 ទៅ​ 2.1.6.767 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
Enthusiastic God(Pistol) 7Days
New Armor(Fragment)*50
Dust SerpentPoison(Melee) 3Days

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*2
Speace Treasure Chest Free coupon *2
Defense Corps(Back) 15Days
New Armor(Fragment)*60

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Sheath LV3 30 Days
New Armor(Fragment)*70
30D item 21% Discount Coupon
*1
Enthusiastic God(Pistol) 15Days

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
War Elite.RE(M/F) 30Days
New Armor(Fragment)*80
Frost Beacon Owl(Melee) 7Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន

lottery Coupon Deluxe Pack*2
30D item 11% Discount Coupon*1
New Armor(Fragment)*80
Gun Soul Crystal(50000)*1

Defense Corps(Back) Permanent

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន  

lottery Coupon Deluxe Pack*3
War Elite.RE(M/F) Permanent
New Armor(Fragment)*80

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Enthusiastic God(Pistol) Permanent
Sheath LV4 30Days
Holy Soul Heart(Gift Pack) 30Days
New Armor(Fragment)*100

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ ៖​

Equipment Storage(GiftPack)*1
Gun Soul Crystal(10000)*1
Solo Action(Giftpack)*1
New Armor(Fragment)*50

Equipment storage(Gift Pack) Open Must Get 1 New equipment(Fragment)、2 Gunslinger Holy Soul(Fragment),And get one of the following items randomly:
Chasing Demonic Cloud(Skin) 1
Shawdow Star(Skin) 1
Invasion actions(Optional Package) 30D
Special actions(Optional Package) 30D
Silver wire (Claymore mine) 180D
Silver wire (Claymore mine) Permanent
400g Shopping Card
30D 8.5 Star optional Package
1000 M Point|5000 M Point
Gun Soul Crystal 10000

New equipment(Fragment):
15 New equipment(Fragment) Chasing Demonic Cloud(Skin)1
13 New equipment(Fragment) Shawdow Star(Skin)
1
10 New equipment(Fragment) Purger-Privilege(Shotgun)Permanent
8 New equipment(Fragment) Silver wire (Claymore mine)Permanent
5 New equipment(Fragment) Invasion actions(Optional Package) *30D
4 New equipment(Fragment) Special actions(Optional Package) *30D
3 New equipment(Fragment) Mechanical Arm(Arm)Permanent
2 New equipment(Fragment) Honor Scroll *3

Solo action(Gift Pack) Open must get 1 Blue Rose(Flower) and one of the following item :
Explosive lava (Combustion)Permanent
Explosive lava (Combustion) 15D
Explosive lava (Combustion) 3D
SheathLV3 30D|SheathLV3 3D
Army Cap(Headdress) Permanent
Army Cap(Headdress) 3D
Particle Starlight-Boom(Bullet Effect Card) 7D
Particle Starlight-Boom(Bullet Effect Card)3D
Gun Soul Crystal(500)*1
Undefeated(Shotgun) 30D
Undefeated(Shotgun) 7D| Tyrant Might(Melee) 30D
Tyrant Might(Melee) 7D| Heaven Thunder(Assault) 30D

New armor (Fragments)
1700 Fragment Special Forces Gray(Optional Package) Permanent
800 Fragment First Feeling(Wristdress) 40D
600 Fragment Powerful 8 Star Weapon 30 Day Optional Pack 7D
320 Fragment Honor Scroll
1|300 Fragment Space treasure free coupon*1
200 Fragment Powerful 8 Star Weapon 7 Day Optional Pack
50 Fragment Gun Soul Crystal(500) *1|10 Fragment Blue Rose(Flower)*1

សម្ភារៈពិសេស​ៗ​ក្នុង Mall៖

Honor Hall ComeBack:

  • Honor Hall: Hero_Star
  • Honor Hall: Chasing Sun

Jackpot:

New Bright Store៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online:

ចាប់​ពី ថ្ងៃទី 11 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 07 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

Solo action(Gift Pack) Open must get 1 Blue Rose(Flower) and one of the following item :
Explosive lava (Combustion)Permanent
Explosive lava (Combustion) 15D
Explosive lava (Combustion) 3D
SheathLV3 30D|SheathLV3 3D
Army Cap(Headdress) Permanent
Army Cap(Headdress) 3D
Particle Starlight-Boom(Bullet Effect Card) 7D
Particle Starlight-Boom(Bullet Effect Card)3D
Gun Soul Crystal(500)*1
Undefeated(Shotgun) 30D
Undefeated(Shotgun) 7D| Tyrant Might(Melee) 30D
Tyrant Might(Melee) 7D| Heaven Thunder(Assault) 30D

AK Online Event Quest:

  • If you update the game and log in once from the server launch on March 11th to 23:59:59 on March 14th, you can get a 30-day item 19% off coupon1+400 gold coin shopping card+ Surprise Egg(Gift Pack)3
  • [Daily Login Reward] Log in every night from 19:00 to 23:00——Reward: Gun Soul Crystal (500)1, + New Armor (Fragments)10
  • [Daily Kill Reward] Kill 60 people every day (all) in PVP mode——Reward: Gun Soul Crystal (1000)1+New Armor (Fragments)20
  • [Daily PVE Reward] Complete 3 PVE mode games every day——Reward: Powerful Serum*30+ Reborn Card *20+New Armor (Fragments)*20

GM KiKo