សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 768!

March 22, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 25 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធល្អៗ

ចាប់ពី ថ្ងៃទី 25 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ដល់ ថ្ងៃទី 07 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.767​ ​ទៅ​ 2.1.6.768 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន 

Hero-Stars Bright *1
New Armor(Fragment) *30
Snow Frosty(Shotgun) 15Days
Crazy Gear(Bullet Effect Card) 30Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​

Hero-Stars Bright *1
New Armor(Fragment) *50
Melting Fantasy(M/F) 15Days
Gunslinger Holy Soul(Fragment)*2

3. 2400 AK Gold  បាន ​

Hero-Stars Bright *2
New Armor(Fragment) *50
Gunslinger Holy Soul(Fragment)*2
Neon Colors(Special Effect Card) 30Days
Emperor-King Dynasty(Assault) 15Days

4. 2800 AK Gold  បាន 

Hero-Stars Bright *3
New Armor(Fragment) *70
Emperor-Sky (Melee) 15Days
30D item 21% Discount Coupon *1

5. 3200 AK Gold  បាន   

Hero-Stars Bright *5
New Armor(Fragment) *70
Colorful(Special Effects Card) 30Days
Gun Soul Crystal(50000) *2
Empress-Windy(Melee) 20Days

6. 4000 AK Gold  បាន   

Hero-Stars Bright *8
New Armor(Fragment) *100
Crazy Gear(Bullet Effects Card) 120Days
Gun Soul Crystal(50000) *4
Empress-World(Sniper) 20Days

សម្ភារៈក្នុងMall៖

GM KiKo