សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 769!

April 8, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 08 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃទី 08 ខែមេសា​ ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 05 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.768 ទៅ​ 2.1.6.769 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
Caw(Melee) 7Days
Time Shadow(Fragment)*50
Dust SerpentPoison(Melee) 3Days

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*2
Speace Treasure Chest Free coupon *2
CroakCorps(Back) 15Days
Time Shadow(Fragment)*60
Daily Wealth(Gift Pack) 20Days

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Sheath LV3 30 Days
Time Shadow(Fragment)*70
100G shopping Card 15Days

Caw(Melee) 15Days

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Quack(M/F) 30Days
Time Shadow(Fragment)*80
Frost Beacon Owl(Melee) 7Days

100G shopping Card 15Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន

lottery Coupon Deluxe Pack*2
30D item 11% Discount Coupon*1
Time Shadow(Fragment)*80
400G shopping Card 15Days

Croak(Back) Permanent

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន  

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Quack(M/F) Permanent
Time Shadow(Fragment)*80

400G shopping Card 15Days

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Caw(Melee) Permanent
Sheath LV4 30Days
800G shopping Card 15Days
Time Shadow(Fragment)*100

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ ៖​

New Year’s National Treasure(Package)*1
400G shopping Card 15Days
New Year’s Chest(Package)*1
Time Shadow(Fragment)*50
2024 Classic Returns to Bright *2

New Year’s National Treasure(Package) Open Must get 1 Son of Chaos (Fragment)、2 Gunslinger Holy Soul(Fragment) ,And randomly obtain one of the following items:
Dynasty-Dragon(Skin) 1
Dynasty-Gloden Lock(Skin) 1
8-star pet return (optional package) 30Days
New powerful weapon skin return (optional package) 30Days
New powerful secondary weapon skin return (optional package) 30Days
Special Operations Equipment (Optional Package) 30Days
Massao Scout(Remote Thunder) 180Days
Massao Scout(Remote Thunder) Permanent
Professional Nursing (Pet Skills)| Mighty Miracle (Pet Skill)
5000MPoint
1000MPoint
Gun Soul Crystal 10000
Gun Soul Crystal 50000

Son of Chaos (Fragment):
15 Can Combine 8 Star Pet Return (optional Package) *30Days
14 Can Combine 2024 Powerful Weapon Skin Return (Optional Pack) 30Days
13 Can Combine Dynasty-Dragon(Skin) *1
12 Can Combine 8.5 Classic Weapon Return(Optional Pack) 30Days
11 Can Combine 2024 Powerful Sub Weapon Skin Return (Optional Pack) 30Days
10 Can Combine Dynasty-Gloden Lock(Skin) *1
8 Can Combine Massao Scout(Remote Thunder)Permanent
4 Can Combine Special Operations Equipment (Optional Package) 30Days
1 Can Combine Honor scroll *1

New Year’s Chest(Package) Open Must get 1 Blue Rose (Flower) And one of the following props:
Swimwear-Little U(Skin) 1
UU(Pistol) Permanent
UU(Pistol) 15Days
Grenade Pack LV3 30Days| Grenade Pack LV3 3Days
Compassionate(Dance Card) Permanent
Compassionate(Dance Card) 3Days
Sea Heart(Bullet Effect Card) 7Days
Sea Heart(Bullet Effect Card) 3Days
Gun Soul Crystal(500)*1
Cupid Kiss(Artillery) 30Days
Cupid Kiss(Artillery) 7Days
Horror Wolf (Flamethrower) 30Days
Horror Wolf (Flamethrower) 7Days
Heaven Thunder(Assault) 30Days
Heaven Thunder(Assault) 7Days

Time Shadow (Fragments)
1700 Can Combine Hip Hop Football Complete Set (Optional Package) 30Days
1000 Can Combine 60 Days Suit(Optional Pack) 30Days
800 Can Combine 30 Days Ring Wristdress(Optional Pack)
600 Can Combine Powerful 8 Star Weapon 30 Day Optional Pack
320 Can Combine Space treasure chest Free coupon 1
300 Can Combine Gun Soul Crystal (50000)
1
200 Can Combine Powerful 8 Star Weapon 7 Day Optional Pack *30Days
50 Can Combine Gun Soul Crystal(500) *1
10 Can Combine Blue Rose *1

សម្ភារៈពិសេស​ៗ​ក្នុង Mall៖

New Honor Honor Hall :

 • Honor Hall: EMPEROR-DRAGON
 • Honor Hall: OWL-FRACRANT
 • Honor Hall: GLORY HALL RETURN

Jackpot:

New Bright Store៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online:

ចាប់​ពី ថ្ងៃទី 08 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 05 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

New Year’s Chest(Package) Open Must get 1 Blue Rose (Flower) And one of the following props:
Swimwear-Little U(Skin) 1
UU(Pistol) Permanent
UU(Pistol) 15Days
Grenade Pack LV3 30Days| Grenade Pack LV3 3Days
Compassionate(Dance Card) Permanent
Compassionate(Dance Card) 3Days
Sea Heart(Bullet Effect Card) 7Days
Sea Heart(Bullet Effect Card) 3Days
Gun Soul Crystal(500)*1
Cupid Kiss(Artillery) 30Days
Cupid Kiss(Artillery) 7Days
Horror Wolf (Flamethrower) 30Days
Horror Wolf (Flamethrower) 7Days
Heaven Thunder(Assault) 30Days
Heaven Thunder(Assault) 7Days

AK Online Event Quest:

 • Starting from April 8th to May 5th at 23:59:59, update the game and log in once to receive the New Year login gift (gift package) * 20 days+time photo (fragments) * 100+surprise Easter eggs (gift package) * 3
 • From April 8th to June 3rd at 23:59:59, win one PvP mode game per day – Reward: Cosmic Heart Crystal (Fragment) * 1
 • On April 13, 2024, a total of 100 people were killed on that day to obtain: 2024 Classic Return Radiant * 20
 • On April 14, 2024, a total of 100 people were killed on that day to obtain: 2024 Classic Return Radiant * 20
 • On April 15, 2024, a total of 100 people were killed on that day to obtain: 2024 Classic Return Radiant * 20
 • From April 12, 2024 to April 16, 2024, a total of 5000 people were killed on that day to obtain: Immortal -Expand(AR)* 30 days + Immortal -Sword(Melee)* 30 days, and Space Treasure chest Free coupon *5
 • [Daily Login Reward] Log in every night from 19:00 to 23:00————Reward: Gun Soul Crystal (500)*1, + Time Shadow (Fragments) *10+ Surprise Easter Egg (Gift Pack)*1
 • [Daily Kill Reward] Kill 60 people every day (all) in PVP mode————Reward: Gun Soul Crystal (1000)1+ Time Shadow (Fragment)20 + 2024 Classic Returns to Bright *1
 • [Daily PVE Reward] Complete 3 PVE mode games every day——Reward: Powerful Serum30+ Time Shadow (Fragments)20+Classic Return Bright *1

Old Player ComeBack

Event Date :ចាប់​ពី ថ្ងៃទី 08 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 02 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024

 • ព្រឹត្តិការណ៏នេះសម្រាប់តែតួអង្គចាស់ៗ ដែលមិនបានLogin ចាប់ពី30ថ្ងៃឡើងទៅមុខពេល Event Update , ហើយធ្វើការLogin​ នឹងទទួលបាន New Year’s Return 30-Day Luxury Gift (Gift Pack)​ 30Days
 • New Year’s Return 30-Day Luxury Gift (Gift Pack) : Open Can get :|60 Days Suit(Optional Pack) *30Days | blue ocean(Back) *30Days| Princess Mysterious(Pistol) *30Days| Dynasty-Proud(AR) *30Days | Dynasty-BroadSword(Melee) *30Days | Purger-Immortality(Shotgun) 30Days | Zero Degree(Grenade) *30Days |Rename Card *7Days| Reborn Card *200 | Serum *200 | Serum *200 |Honor Scroll *3|Space Treasure Free coupon *3|30D item 21% Discount Coupon *1 |Luxurious gift on the 2nd day of New Year’s return (delayed gift pack) *30Days
 • Luxurious gift on the 2nd day of New Year’s return (delayed gift pack) : It takes 1 day to open the gift package:|30 Days Ring Wristdress(Optional Pack) 30Days | M Point Exchange Card(15-30)1|400G Shopping card *7Days |Honor Scroll *1| Space Treasure Free coupon *2| Luxurious gift on the 3rd day of New Year’s return (delayed gift pack)
 • Luxurious gift on the 3rd day of New Year’s return (delayed gift pack) : It takes 1 day to open the gift package:| Rhythm(Dance Card) *15Days|8BIT(Footprint) *15Days | Steam Wave(Spray) *15Days |Honor Scroll *1|Space Treasure free coupon *2| Gunslinger Holy Soul(Fragment) *1| Luxurious gift on the 4th day of New Year’s return (delayed gift pack)
 • Luxurious gift on the 4th day of New Year’s return (delayed gift pack) : It takes 1 day to open the gift package:| Battle-Moon(Pistol) *30Days| Stargaze(Sniper) *15Days|Honor Scroll *1| Space Treasure free coupon *2|Sheath LV2*30Days| Luxurious gift on the 5th day of New Year’s return (delayed gift pack) 30Days
 • Luxurious gift on the 5th day of New Year’s return (delayed gift pack) : It takes 1 day to open the gift package:| Shadow of Wind(Sub-Weapon) Permanent | Dragon & Phoenix(Back) *15Days| Black Shining Star (Grenade) *15Days |Honor scroll *1|Space treasure chest Free coupon *2| Luxurious gift on the 6th day of New Year’s return (delayed gift pack)
 • Luxurious gift on the 6th day of New Year’s return (delayed gift pack) : It takes 1 day to open the gift package:|Honor scroll *1| Space Treasure free coupon *2| Watermelon Bobo(Combustion) *30Days | Paint(Background) *30Days | Book(Name Card) *30Days | Chess(Avatar Frame) *30Days| Zither(Title) *30Days| Courtesy(Armband) *30Days | Luxurious gift on the 7th day of New Year’s return (delayed gift pack) 30Days
 • Luxurious gift on the 7th day of New Year’s return (delayed gift pack) : It takes 1 day to open the gift package:| Balrog – Red Bone(Assault) Permanent |Honor Scroll *3|Space Treasure chest free coupon *3| Gunslinger Holy Soul(Fragment) *1| Luxurious gift on the 10th day of New Year’s return (delayed gift pack) 30Days
 • Luxurious gift on the 10th day of New Year’s return (delayed gift pack) : It takes 3 days to open the gift package:| Dull Truth(Artillery) *15Days|Honor scroll *1| Space treasure chest Free coupon *2| Snow Angel(Pet)*1| Luxurious gift on the 15th day of New Year’s return (delayed gift pack) 30Days
 • Luxurious gift on the 15th day of New Year’s return (delayed gift pack): It takes 5days to open the gift package:| Star Sea (Shotgun) Permanent | Regulus-Summer(Rapid-Fire Machine Gun) 15Days | Regulus-Sword(Melee) 15Days |Honor Scroll *3|Space Treasure chest free coupon *3| M Point Exchange Card(15-30)*3| Luxurious gift on the 20th day of New Year’s return (delayed gift pack) 30Days
 • Luxurious gift on the 20th day of New Year’s return (delayed gift pack): It takes 5days to open the gift package:| Gunslinger Holy Soul(Fragment) *1| Blood mist (Fog Grenade) *30Days |Honor Scroll *1|Space Treasure chest free coupon *2| Pumpkin Thunder(Claymore mine) 15Days|Grenade Pack LV230Days | Luxurious gift on the 25th day of New Year’s return (delayed gift pack) 30Days
 • Luxurious gift on the 25th day of New Year’s return (delayed gift pack) : It takes 5days to open the gift package:|Honor Scroll *1| Space Treasure chest free coupon *2| Dust Serpent Poison(Melee) *15Days| Empress-World(sniper) *15Days| Empress-Windy(Melee) *15Days| Luxurious gift on the 30th day of New Year’s return (delayed gift pack) 30Days
 • Luxurious gift on the 30th day of New Year’s return (delayed gift pack) : It takes 5days to open the gift package:| Special military supplies(Optional Package )30Days| Ice-eyed White Tiger(Melee)Permanent |Honor Scroll3| Space Treasure chest free coupon *5|90D item 51% Discount Coupon *1个|800G Shopping Card *7天| Frost Beacon owl(Melee) 15Days| Gunslinger Holy Soul(Fragment) *1

GM KiKo