សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 770!

April 19, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 22 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធល្អៗ

ចាប់ពី ថ្ងៃទី 22 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 ដល់ ថ្ងៃទី 05 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.769 ​ទៅ​ 2.1.6.770 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន 

Powerful 8 star Weapon15Days Optional pack 30Days
Time shadow(Fragment)*30
GGWP(Spray) 15Days
Empress-Snow Wind(Melee) 15Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​

Fighter(M/F) 15Days
Time Shadow(Fragment) *50
Magic Circle(Footprint) 15Days
Empress-Icefall(Sniper) 15Days

3. 2400 AK Gold  បាន ​

2024 New Year’s Grateful Bright *2
Martial Art- General(Melee) 20Days
Rasengan(Dance Card) 15Days

Gunslinger Holy Soul(Fragment)*2
Time Shadow(Fragment) *50

4. 2800 AK Gold  បាន 

2024 New Year’s Grateful Bright *3
Martial Art – God of War(AR) 20 Days
30D item 21% Discount Coupon *1
Time Shadow(Fragment) *70

5. 3200 AK Gold  បាន   

2024 New Year’s Grateful Bright *5
Starry Sparkle(Bullet Effect Card) 60Days
Gun Soul Crystal(50000)*2
Time Shadow(Fragment) *70
Gunslinger Holy Soul(Fragment) *2

6. 6400 AK Gold  បាន 

2024 New Year’s Grateful Bright *8
Permanent Classic Backdress(Optional Package) 30Days
Golden Light(Special Effect Card) Permanent

សម្ភារៈក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍​Online Gifts:

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃទី 22 ខែមេសា ឆ្នាំ 2024 ដល់ ថ្ងៃទី 05 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo