សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 771!

May 6, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 06 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃទី 06 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 02 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.770 ទៅ​ 2.1.6.771 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
Emperor-Frost(AR) 7Days
Retrograde Fruit(Fragment)*50
Dust Serpent Poison(Melee) 3Dayss

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*2
Speace Treasure Chest Free coupon *2
Western Rapier(Back) 15Days
Retrograde Fruit(Fragment)*60

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Retrograde Fruit(Fragment)*70
Sheath LV3 30Days
Emperor-Frost(AR) 15Days
Anti-penetration Consumption Card *10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Emperor-Snow(Melee) 30Days
Retrograde Fruit(Fragment)*80
Sage-Academy(Artillery) 15Days)

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន

lottery Coupon Deluxe Pack*2
30D item 11% Discount Coupon*1
Retrograde Fruit(Fragment)*80
Gun Soul Crystal(50000)*1
Western Rapier(Back) Permanent)

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន  

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Retrograde Fruit(Fragment)*80
Emperor-Snow(Skin) *1
Anti-penetration Consumption Card *10

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Sheath LV4 30Days
Holy Soul Heart(Gift Pack) 30Days
Retrograde Fruit(Fragment)*100
Emperor-Frost(Skin) *1

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ ៖​

Fashion Attiude(GiftPack)*1
Gun Soul Crystal(10000)*1
Gist of Stars(Giftpack)*1
Retrograde Fruit(Fragment)*50

Fashion Attitude(Gift Pack) Open it and you will definitely get 1 Fashionable attitude(Fragment), 2 Gunslinger Holy Soul(Fragment), and randomly get one of the following items:
30Day Ceremony attire (optional package)
1 Titanium alloy shell(Pet Skill)
1 Linite (pet egg)
Anti penetration card LV3 180 days
Anti penetration card LV3 30 days
30 days Dancing Youth (optional package)
400G shopping card * 15 days
5 Anti-penetration consumption card
1000M points|5000M points
Gun Soul Crystal (10000)
Gun Soul Crystal (50000)

Fashionable attitude(Fragment):
30 Fragment Can Combine 30Days Ceremony attire (optional package)
13 Fragment Can Combine 1 Titanium alloy shell(Pet Skill)
10 Fragment Can Combine 1 Linite(Pet Egg)
8 Fragment Can Combine Anti penetration card LV3 Permanent
4 Fragment Can Combine 30Days Dancing Youth (optional package)
2 Fragment Can Combine Honor Scroll *3

Gift of Stars (Gift Pack)Open it and you will get 1 blue rose (flower) and one of the following props:
Hero-Stars(Skin) 1
Hero – Star Dou (skin) 1
Hero-Trobled(AR) 15 days
Hero-Trobled(AR) 3 days
Hero-Heaven Sword (Melee) 15 days
Hero-Heaven Sword (Melee) 3 days
Grenade Pack LV3 30 days
Grenade Pack LV3 3 days
Cigar(Mouthdress) permanent
Cigar(Mouthdress) 3 days
Step War(Footprint) 5days
Tinker Bell(Assault) 15 days
Bullet Wristband (Wristdress) 30 days
Bullet Wristband (Wristdress) 7days
Marksman(Headdress) *20
Gun Soul Crystal (500) 1

Retrograde Fruit(Fragment)
1700 Fragment Can Combine Fruity(Back) Permanent
1200 Fragment Can Combine Undead(Bazooka) Permanent
800 Fragment Can Combine Anti penetration card LV2 40Days
600 Fragment Can Combine Powerful 8 Star Weapon 30 Day Optional Pack 7Days
320 Fragment Can Combine Honor Scroll *1
300 Fragment Can Combine Space treasure chest Free coupon *1
250 Fragment Can Combine Anti-penetration consumption card *5
200 Fragment Can Combine Powerful 8 Star Weapon 7 Day Optional Pack
50 Fragment Can Combine Gun Soul Crystal(500) *1
10 Fragment Can Combine Blue Rose(Flower)*1

សម្ភារៈពិសេស​ៗ​ក្នុង Mall៖

Honor Hall :

  • Honor Hall: EMPEROR-KING DYNASYTY

Jackpot:

New Bright Store៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online:

ចាប់​ពី ថ្ងៃទី 06 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 02 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

Gift of Stars (Gift Pack)Open it and you will get 1 blue rose (flower) and one of the following props:
Hero-Stars(Skin) 1
Hero – Star Dou (skin) 1
Hero-Trobled(AR) 15 days
Hero-Trobled(AR) 3 days
Hero-Heaven Sword (Melee) 15 days
Hero-Heaven Sword (Melee) 3 days
Grenade Pack LV3 30 days
Grenade Pack LV3 3 days
Cigar(Mouthdress) permanent
Cigar(Mouthdress) 3 days
Step War(Footprint) 5days
Tinker Bell(Assault) 15 days
Bullet Wristband (Wristdress) 30 days
Bullet Wristband (Wristdress) 7days
Marksman(Headdress) *20
Gun Soul Crystal (500) 1

GM KiKo