សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 773!

May 17, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 20 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធល្អៗ

ចាប់ពី ថ្ងៃទី 20 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ដល់ ថ្ងៃទី 02 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.772 ​ទៅ​ 2.1.6.773 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន 

Retrograde Fruit(Fragment) x30
Graffiti Spray Can(Flame Thrower) 15Days
Spring Song(Backdress) 15Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​

Powerful 8 Star Weapon 15Days(Optional Pack) 30Days
Bully-Demarcation(Melee) 15Days
Gunslinger Holy Soul(Fragment) x2
Retrograde Fruit(Fragment) x50

3. 2400 AK Gold  បាន ​

Core Arms x2
Gunslinger Holy Soul(Fragment) x2
Particle Starlight-Boom(Bullet Effect Card) 30Days
Bully-River(AR) 15Days
Retrograde Fruit(Fragment) x50

4. 2800 AK Gold  បាន 

Core Arms x3
Khar-Holy Night(M)& Joey-Holy Night(F)30Days
Retrograde Fruit(Fragment) x70
30D item 21% Discount Coupon *1

5. 3200 AK Gold  បាន   

Core Arms x5
Golden Light(Special Effect Card) 30Days
Gun Soul Crystal(50000) x2
Retrograde Fruit(Fragment) x70

6. 6400 AK Gold  បាន 

The Peach Blossom(Bullet Effect Card) Permanent
Gun Soul Crystal(50000) x4
Anti-penetration consumption Card x30

សម្ភារៈក្នុងMall៖

GM KiKo