សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 774!

June 3, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 03 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃទី 03 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.773 ទៅ​ 2.1.6.774 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
World Seal-Tai Ji(Fog Greanade) 7Days
Sea Sand Crystals(Fragment)*50
Ice-eyed White Tiger(Melee) 3Dayss

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
Space treasure chest Free coupon *2
Fairy Wing(Back) 15Days
Sea Sand Crystals(Fragment)*60

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន 

Carnival(Gift Pack)*1
World Seal-Tai Ji(Fog Greanade) 15Days
Anti-Penetration consumption Card *10
Sheath LV3 30Days
Sea Sand Crystals(Fragment)*70

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Ice-eyed White Tiger(
Melee) 15Days
Sea Sand Crystals(Fragment
)*80
Water Spirit(Sniper) 15Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន

lottery Coupon Deluxe Pack*2
30D item 11% Discount Coupon*1
Sea Sand Crystals(Fragment
)*80
Gun Soul Crystal(50000)*1
Fairy Wing(Back) Permanent)

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន  

Super Valur Hald-Month Card(Salary Card) 14Days
Sea Sand Crystals(Fragment
)*80
World Seal-Tai Ji(Fog Grenade) Permanent
Anti-penetration Consumption Card *10

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Sheath LV4 30Days
Luna (Pet Egg) *1
Sea Sand Crystals(Fragment
)*100
Magic Box(Pet Skill) *1

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ ៖​

Fairy Dream Gift(GiftPack)*1
Gun Soul Crystal(10000)*1
Cool Summer(Giftpack)*1
Sea Sand Crystals(Fragment
)*50

Fairy dream gift(Gift Pack) Open must get 1 Dreamland(Fragment)、2Gunslinger Holy Soul(Fragment),And get one of the following items at random:
1 Laurel’s Blessing (optional package)
1Overlord-Tsunami(Skin)
1Overlord-Huge Waves(Skin)
Anti penetration card LV3 30Days
Anti penetration card LV3 180Days
30Days Diving Set(Optional Pack)
15Days 400 Shopping Card
10Time Anti-penetration Consumption Card
M Point Exchange Card(1000)
M Point Exchange Card(1000) *5
Gun Soul Crystal(10000)
Gun Soul Crystal(50000)

Dreamland(Fragment):
20 Fragment Can Combine 30Days Laurel’s Blessing (optional package)
13 Fragment Can Combine 1 Overlord-Tsunami(Skin)
10 Fragment Can Combine 1 Overlord-Huge Waves(Skin)
8 Fragment Can Combine Anti penetration card LV3 Permanent
4 Fragment Can Combine Honor Scroll *3

Cool Summer (Gift Pack)When you open it, you will get 1 blue rose (flower) and one of the following props:
Explosive water balloon(Flash Grenade) Permanent
Explosive water balloon(Flash Grenade) 15Days
Explosive water balloon(Flash Grenade) 3Days
Grenade Pack LV3 30Days
Grenade Pack LV3 3Days
Sunglass squid-Blue(Headdress) Permanent
Sunglass squid-Blue(Headdress) 3Days
Particle Starlight-Blue(Bullet Effect Card) 7Days
Particle Starlight-Blue(Bullet Effect Card) 3Days
Gun Soul Crystal(500)| Royal enemy-leader(Trans-Gun) 30Days
Gods Guardian (AR) 7Days
Mantis Knife(Melee)30Days
Mantis Knife(Melee) 7Days
Yellow Duck(AR) 30Days
Yellow Duck(AR) 7Dayss) 30 days

Sea Sand Crystals(Fragment)
1700 Can Combine Permanent Classic Backdress(Optional Pack)
1200 Can Combine Brilliant Shine(Grenade) Permanent
800 Can Combine Anti penetration card LV2 40Days
600 Can Combine Powerful 8 Star Weapon 30 Day Optional Pack *7Days
320 Can Combine Honor Scroll *1
300 Can Combine Space Treasure Chest Free Coupon *1
250 Can Combine Anti-penetration Consumption Card *5
200 Can combine Powerful 8 Star Weapon 7 Day Optional Pack
50 can combine Gun Soul Crystal(500) 1
10 Can Combine Blue Rose(Flower)
1

Super value half-month card(Salary Card)14days continuous welfare card,Can be used once daily,Can get
2 Honor Scroll
3 Reborn Coin
5 Medical Bandage
2 Serum
Gun Soul Crystal(500)

សម្ភារៈពិសេស​ៗ​ក្នុង Mall៖

Honor Hall :

 • Honor Hall: EMPRESS-WORLD
 • Honor Hall: DYNASTY-GOD VAILANT
 • Honor Hall: OVERLORD-STRIFE

Jackpot:

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online:

ចាប់​ពី ថ្ងៃទី 03 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

Cool Summer (Gift Pack)When you open it, you will get 1 blue rose (flower) and one of the following props:
Explosive water balloon(Flash Grenade) Permanent
Explosive water balloon(Flash Grenade) 15Days
Explosive water balloon(Flash Grenade) 3Days
Grenade Pack LV3 30Days
Grenade Pack LV3 3Days
Sunglass squid-Blue(Headdress) Permanent
Sunglass squid-Blue(Headdress) 3Days
Particle Starlight-Blue(Bullet Effect Card) 7Days
Particle Starlight-Blue(Bullet Effect Card) 3Days
Gun Soul Crystal(500)| Royal enemy-leader(Trans-Gun) 30Days
Gods Guardian (AR) 7Days
Mantis Knife(Melee)30Days
Mantis Knife(Melee) 7Days
Yellow Duck(AR) 30Days
Yellow Duck(AR) 7Dayss) 30 days

AK Online Event Quest:

 • [Daily Login Reward] Log in every night from 19:00 to 23:00——Reward: Gun Soul Crystal (500)1, + Sea Sand Crystal (Fragment)10
 • [Daily Kill Reward] Kill 60 people every day (all) in PVP mode————Reward: Gun Soul Crystal (1000)1+Sea Sand Crystal (Fragment)20
 • [Daily PVE Reward] Complete 3 PVE mode games every day————Reward: Serum30+ Reborn Card20+Sea Sand Crystal (Fragment)*20
 • Stage Task-Jade Dragon
  • on June 3rd ~ 24:00 on June 30th. If you win 2 games in Bomb mode, you will get 4 Star Sword(Fragment)+ Source.Jade Dragon(AR) 7 days + Source.Sharp Scale (Melee)7 day
  • From 0:00 on June 6th to 24:00 on June 30th, win 2 rounds in Bomb mode to get 4 Star Sword(Fragment)
  • From 0:00 on June 9th to 24:00 on June 30th, win 2 rounds in Bomb mode to get 4 Star Sword(Fragment)+1 Space Treasure Chest Free coupon
  • From 0:00 on June 12th to 24:00 on June 30th, win 2 rounds in Bomb modeto get 4 Star Sword(Fragment)
  • From 0:00 on June 15th to 24:00 on June 30th, win 2 rounds in Bomb modeto get 4 Star Sword(Fragment)+ Source.Jade Dragon(AR) 7 days + Source.Sharp Scale (Melee)7 days
  • From 0:00 on June 18th to 24:00 on June 30th, win 2 rounds in Bomb modeto get 4 Star Sword(Fragment)+1 Space Treasure Chest Free coupon
  • From 0:00 on June 21st to 24:00 on June 30th, win 2 rounds in Bomb modeto get 4 Star Sword(Fragment))+1 Space Treasure Chest Free coupon

GM KiKo