សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 776!

June 15, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធល្អៗ

ចាប់ពី ថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 ដល់ ថ្ងៃទី 30​​​​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.775 ​ទៅ​ 2.1.6.776 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន 

Sea Sand Crystals(Fragment) x30
Space Treasure Chest Free Coupon x2
Bouquet(Backdress) 15Days

2. 800 AK Gold  បាន   ​

Powerful 8 Star Weapon 15Days(Optional Pack) 30Days
God.Dragon Spear(Melee) 15Days
Gunslinger Holy Soul(Fragment) x2
Sea Sand Crystals
(Fragment) x50

3. 2400 AK Gold  បាន ​

Space Treasure Chest Free Coupon x2
Gunslinger Holy Soul(Fragment) x2
Particle Starlight-Blue(Bullet Effect Card) 30Days
God.Dragon Roar
(AR) 15Days
Sea Sand Crystals
(Fragment) x50

4. 2800 AK Gold  បាន 

Space Treasure Chest Free Coupon x3
Li Jing(M)& Hong Fu(F)30Days
Sea Sand Crystals
(Fragment) x70
30D item 21% Discount Coupon *1

5. 3200 AK Gold  បាន   

Space Treasure Chest Free Coupon x5
Bearded Guest(Backdress) 30Days
Gun Soul Crystal(50000) x2
Sea Sand Crystals
(Fragment) x70

6. 6400 AK Gold  បាន 

Frost Leaf(Bullet Effect Card) Permanent
Gun Soul Crystal(50000) x4
Anti-penetration consumption Card x30

សម្ភារៈក្នុងMall៖

GM KiKo