សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 778!

July 1, 2024

ការ Update ថ្មីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី 01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024។​​ ការ Update នេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃទី 01 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Update ​នូវ ​Version 2.1.6.777 ទៅ​ 2.1.6.778 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
Space treasure chest Free coupon *1
Mystery(Fragment)*50
200G Shopping Card 15Days
Dust Serpent Poison(Melee) 3Days

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន 

Recharge Exclusive Crit Giftpack*1
Super Value half Month Card(Salary Card) 14Days
Powerful experience package(Giftpack) *1
200G Shopping Card 15Days
Mystery
(Fragment)*60

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack *1
200G Shopping Card 15Days

Sheath LV3 30Days
Mystery
(Fragment)*70

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន 

Carnival(Gift Pack)*1
Ascension-Neil(M/F)
30Days
Mystery(Fragment
)*80
200G Shopping Card 15Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន

lottery Coupon Deluxe Pack*2
Lion Heat-Gold Blade(Skin) *1
Mystery(Fragment
)*80
800G Shopping Card 15Days

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន  

Super Value Half-Month Card(Salary Card) 14Days
Mystery(Fragment
)*100
800G Shopping Card 15Days
Lion Heart-Autumn(skin) *1

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន 

lottery Coupon Deluxe Pack*3
Sheath LV4 30Days
800G Shopping Card 15Days *2
Ascension-Neil(M/F) Permanent

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ ៖​

Gold Pack(GiftPack)*1
2024 Anniversary Return Bright *2
Ice Blue(Giftpack)*1
800G Shopping Card 15Days
Mystery
(Fragment
)*50

Gold Pack (GiftPack) Open it to get 1 Gold (Fragment), 2 Gunslinger Holy Soul(Fragment), and one of the following items at random:
1 Battle-Dancer(Skin)
1 Empress-Moon(Skin)
1 Empress-Galaxy(Skin)
1BiuBiu Mind(Pet Egg)
1 Carnival Party (optional package)
30Days Anti penetration card LV3
180Days Anti penetration card LV3
8 Star Pet Return(Optional Pack)30Days
New powerful weapon skin return (optional package) 30Days
New powerful secondary weapon skin return (optional package) 30Days
10 Anti-penetration consumption card
5000 M Point
1000 M Point
1 Gun Soul Crystal(10000)
1 Gun Soul Crystal(50000)

Gold(Fragment):
16 Can Combine 1 Empress-Moon(Skin)
15 Can Combine 1 Empress-Galxy(Skin)
14 Can Combine 1 Battle-Dancer(Skin)
13 Can Combine 8 Star Pet Return(Optional Pack) *30Days
12 Can Combine 2024 Powerful Weapon Skin Return (Optional Pack) 30Days
11 Can Combine 2024 2024 Powerful Sub Weapon Skin Return (Optional Pack) 30Days
10 Can Combine Permanent Carnival Party (optional package)
9 Can Combine BiuBiu Mind(Pet Egg)
8 Can Combine Permanent anti-penetration cardLV3
4 Can Combine 3 Honor Scroll

Ice Blue (GiftPack) Open to obtain 1 Ice Blue (Fragment) and 1 Blue Rose (Flower), and randomly obtain one of the following items:
1 Travel Together (GiftPack)
1 biubiu-Viking(Pet Egg)
3Days Pet skill training(GiftPack)
30Days Grenade Pack LV3
3 Days Grenade Pack LV3
Permanent Pig(Nosedress)
3Days Pig(Nosedress)
7Days Icy(Bullet Effect Card)
3Days Icy(Bullet Effect Card)
1 Gun Soul Crystal(500)
30Days Blue Spring(Assault)
7Days Blue Spring(Assault)
30Days Black Shining Star (Grenade)
7Days Black Shining Star (Grenade)
30Days Holy MoonBreak(Melee)
7Days Holy MoonBreak(Melee)

Ice Blue(Fragment)
88 Can Combine Permanent Travel Together (GiftPack)
66 Can Combine 1 biubiu-Viking(Pet Egg)
55 Can Combine 3Days Pet skill training(GiftPack)
44 Can Combine Permanent Pig(Nosedress)

Mystery(Fragment)
1700 Can Combine Permanent Fish No. 24(Melee)
1200 Can Combine Permanent Silmarillion Glow(Grenade)
800 Can Combine 40-day anti-penetration card LV2
600 Can Combine 7Days Powerful 8 Star Weapon 30 Day Optional Pack
320 Can Combine 1 Honor Scroll
300 Can Combine 1 Space treasure chest Free coupon
250 Can Combine 5 Anti-Penetration consumption Card
200 Can Combine 7Days Powerful 8 Star Weapon 7 Day Optional Pack
50 Can Combine 1 Gun Soul Crystal(500)
10 Can Combine 1 Blue Rose(Flower)

Super value half-month card(Salary Card)14days continuous welfare card,Can be used once daily,Can get
2 Honor Scroll
3 Reborn Coin
5 Medical Bandage
2 Serum
Gun Soul Crystal(500)

សម្ភារៈពិសេស​ៗ​ក្នុង Mall៖

Honor Hall :

 • Honor Hall: Arthur-Destiny
 • Honor Hall: Glory Hall Return

Bright Store :

 • Bright Store: Military Bright Store

Jackpot:

 • Jackpot : Arrow Wind
 • Jackpot : Heroic Costume
 • Jackpot : 8Star Pet
 • Jackpot : Weapon Return

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online:

ចាប់​ពី ថ្ងៃទី 01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024 ដល់​ ថ្ងៃទី 28​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

Ice Blue (GiftPack) Open to obtain 1 Ice Blue (Fragment) and 1 Blue Rose (Flower), and randomly obtain one of the following items:
1 Travel Together (GiftPack)
1 biubiu-Viking(Pet Egg)
3Days Pet skill training(GiftPack)
30Days Grenade Pack LV3
3 Days Grenade Pack LV3
Permanent Pig(Nosedress)
3Days Pig(Nosedress)
7Days Icy(Bullet Effect Card)
3Days Icy(Bullet Effect Card)
1 Gun Soul Crystal(500)
30Days Blue Spring(Assault)
7Days Blue Spring(Assault)
30Days Black Shining Star (Grenade)
7Days Black Shining Star (Grenade)
30Days Holy MoonBreak(Melee)
7Days Holy MoonBreak(Melee)

Ice Blue(Fragment)
88 Can Combine Permanent Travel Together (GiftPack)
66 Can Combine 1 biubiu-Viking(Pet Egg)
55 Can Combine 3Days Pet skill training(GiftPack)
44 Can Combine Permanent Pig(Nosedress)

AK Online Event Quest:

 • [Daily Login Reward] Log in every night from 19:00 to 23:00 ————Reward: Gun Soul Crystal (500) *1, + Mystery(Fragment) *10
 • [Daily Kill Reward] Kill 30 people in all PVP modes every day – Reward: Honor Scroll1 + Mystery (Fragments)20
 • [Daily PVE Reward] Complete 3 PVE mode games every day – Reward: Serum * 30 + Reborn Card * 20 + Mystery (Fragment) * 20
 • Stage Task-Anniversary Carnival
  • Anniversary Carnival Ⅰ From July 1st to July 28th at 24:00, win two games in the Bomb mode to get 4 Glory Blade(Fragment) + 7-Day Gem Series Weapons (Optional Pack)
  • Anniversary Carnival Ⅱ From July 4th to July 28th at 24:00, complete 3 Bomb modes to get 4 Glory Blade(Fragment) + 1 Obsidian (GiftPack)
  • Anniversary Carnival Ⅲ From July 7 to July 28 at 24:00, kill 60 people in the team resurrection mode to get 4 Glory Blade(Fragment) + 1 Space treasure chest Free coupon + 7-Day Gem Series Weapons (Optional Pack)
  • Anniversary Carnival Ⅳ From July 11th to July 28th at 24:00, complete 3 team modes in total to get 4 Glory Blade(Fragment) + 1 Obsidian (GiftPack)
  • Anniversary Carnival Ⅴ From July 14 to July 28 at 24:00, complete 3 personal modes in total to obtain 4 Glory Blade(Fragment) + 7-Day Gem Series Weapons (Optional Pack)
  • Anniversary Carnival Ⅵ From July 17 to July 28 at 24:00, if you win two games in personal mode , you can get 4 Glory Blade(Fragment) + 1 Space treasure chest Free coupon + 1 Obsidian (GiftPack)
  • Anniversary Carnival Ⅶ From July 20 to July 28 at 24:00, complete 3 Holy Modes to receive 4 Glory Blade(Fragment) + 1 Space treasure chest Free coupon + 1 Obsidian (GiftPack)

GM KiKo